Δημόσια Διαβούλευση «Νέος Κανονισμός Λειτουργίας Μουσικής για τα Καταστήματα»

ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

Για τις Δημοτικές –Διοικητικές άδειες χρήσης και λειτουργίας μουσικής και μουσικών οργάνων

Άρθρο 1

Αρμοδιότητες Δήμου σύμφωνα με το άρθρο 75 του Κ.Δ.Κ. [ ν. 3463 / 2006 ]

Για τις άδειες χρήσης και λειτουργίας μουσικής –μουσικών οργάνων

 1].-  Ο Δήμος σύμφωνα με άρθρο 75, παρ 2, περιπτώσεις 13,15,16 και 18, του ν. 3463 / 2006 [ Κ.Δ.Κ. ] , έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα ,

***   Περίπτωση 13. Η χορήγηση, ανάκληση και αφαίρεση αδειών ίδρυσης, λειτουργίας και εγκατάστασης των καταστημάτων και επιχειρήσεων, οι όροι λειτουργία και εγκατάστασης των οποίων καθορίζονται από την κείμενη νομοθεσία κα τους αντίστοιχους υγειονομικούς κανονισμούς και διατάξεις, καθώς και ο έλεγχος αυτών.

*** Περίπτωση 15. Η χορήγηση, ανάκληση και αφαίρεση αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας κινηματογράφων, θεάτρων και παρεμφερών επιχειρήσεων και η διενέργεια των προβλεπομένων επιθεωρήσεων.

***    Περίπτωση 16. Η χορήγηση , ανάκληση και αφαίρεση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας ….  μουσικών συναυλιών και άλλων καλλιτεχνικών εκδηλώσεων που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία καθώς και έλεγχος της τήρησης των διατάξεων αυτών.

***    Περίπτωση 18. Η χορήγηση και ανάκληση αδείας λειτουργίας μουσικών οργάνων, καθώς και ο έλεγχος της τήρησης των σχετικών διατάξεων.

2].- Όμοια επίσης με το άρθρο 73 του ν. 3852 / 2010 [ ν. Καλλικράτης ] , η Επιτροπή Ποιότητα Ζωής και με το άρθρο 83 του ιδίου νόμου το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας του Δήμου ,είναι αποφασιστικά και αρμόδια εισηγητικά όργανα άσκησης ειδικότερα και με την επιφύλαξη του άρθρου 83 του ιδίου νόμου [ παρ. 1Α’ περ.ι’ι’ι’ ] , για  τη χορήγηση ή ανάκληση της άδειας λειτουργίας μουσικής . Η σχετική απόφαση λαμβάνεται μέσα σε είκοσι [20] ημέρες αφότου περιέλθουν στην επιτροπή όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά και στοιχεία .

Άρθρο 2

Προϋποθέσεις και διαδικασία χορήγησης άδειας μουσικής.

1].- Κατ’ αρχήν για να χορηγηθεί άδεια λειτουργίας μουσικής σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος , θα πρέπει το κατάστημα να λειτουργεί νόμιμα.

2].- Η άδεια μουσικής μπορεί να χορηγηθεί [α] είτε με την υποβολή των δικαιολογητικών για τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος , δηλαδή μετά την προέγκριση ίδρυσής του , [β] είτε οποτεδήποτε με την χορήγηση της άδειας λειτουργίας του καταστήματος και [γ] είτε οποτεδήποτε μετά τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης του καταστήματος .

Άρθρο 3

Δημοτική – Διοικητική Άδεια Λειτουργίας Μουσικής

[ άρθρο 73 παρ. 1Α’ περ. ι’ι’ι’ ν. 3852 / 2010 ]

1].-    Κάθε επιχειρηματίας που έχει στο όνομα και στην επωνυμία του [ φυσικό ή νομικό πρόσωπο ]  , στην ευθύνη και στην εκμετάλλευση του ,  την λειτουργία και την διεύθυνση ενός καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος ή μίας  επιχείρησης που ανήκει στην αρμοδιότητα του Δήμου και που , χρησιμοποιεί – εκτελεί – παρουσιάζει ή εκμεταλλεύεται  , δημόσια τα μουσικά έργα και  την μουσική  [ Ελληνική και Ξένη ] εντός των χώρων λειτουργίας  του καταστήματος ή της επιχειρήσεως του , είναι υποχρεωμένος  υποβάλλει σχετική αίτηση , να λαμβάνει και να εφοδιάζεται από τον Δήμο ,   Δημοτική Διοικητική άδεια για την λειτουργία και την χρήση της μουσικής [ στίχων , συνθέσεων , τραγουδιών ] στο κατάστημα ή την επιχείρησή του .

2].-  Η εν λόγω άδεια μουσικής ή μουσικών οργάνων που εκδίδει και χορηγεί ο Δήμος μέσω της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής , αποτελεί Δημοτική Διοικητική Πράξη της Διοίκησης του Δήμου , κατ’ εφαρμογή της αρμοδιότητας του άρθρου 73 και υπό την επιφύλαξη του άρθρου 83 του ν. 3852 / 2010 .

3].- Όλες οι Δημοτικές Διοικητικές άδειες μουσικής ή μουσικών οργάνων   θα εκδίδονται από τον Δήμο και θα χορηγούνται στους επιχειρηματίες – χρήστες της μουσικής , σύμφωνα με τα προβλεπόμενα , τους όρους και της προϋποθέσεις αδειοδότησης , της παρούσας τοπικής κανονιστικής πράξης – απόφασης .

Άρθρο 4

Υπόχρεοι εφοδιασμού με Δημοτική Διοικητική Αδεία για την  Λειτουργία Μουσικής – μουσικών οργάνων

    Υπόχρεοι να λαμβάνουν από τον Δήμο και να εφοδιάζονται με  Δημοτική Διοικητική Άδεια για την Λειτουργία της  Μουσικής εντός των χώρων δραστηριότητας και λειτουργίας των καταστημάτων και των επιχειρήσεων τους είναι , σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ.1 Α’ περ. ι’ι’ι’ , του ν. 3852 / 2010 και τις διατάξεις των άρθρων 75 παρ. 2 , περ. 13 , 15 , 16 και 18 και άρθρου 80 παρ. 4 του ν. 3463 / 2006 [ Κ.Δ.Κ.] είναι  ,

[α] όλοι  ανεξαιρέτως οι επιχειρηματίες που έχουν στο όνομα τους [ φυσικό ή νομικό πρόσωπο ] , στην ευθύνη και στην εκμετάλλευση τους , τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος που λειτουργούν στα διοικητικά όρια του Δήμου , όπως και ,

[β] όλοι οι επιχειρηματίες [ φυσικά ή νομικά πρόσωπα ] εκείνοι , των οποίων οι επιχειρήσεις ανήκουν στην αρμοδιότητα του Δήμου  και λειτουργούν στα Διοικητικά όρια αυτού ,

[γ] όλοι εκείνοι που χρησιμοποιούν – εκτελούν και παρουσιάζουν δημόσια  τα μουσικά έργα – την μουσική -[ Ελληνικά ή και Ξένα ] , με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο [ π.χ. με ζωντανό , τεχνικό , μηχανικό , τεχνολογικό ή με οποιοδήποτε οπτικοακουστικό ή νέο μέσο ] , στους χώρους δραστηριότητας και λειτουργίας  αυτών .

Άρθρο 5

Τρόποι και μέσα χρήσης – εκτέλεσης της μουσικής

1].- Διευκρινίζεται επίσης ότι , δεν έχει καμία σημασία ο τρόπος , η μορφή και τα μέσα της δημόσιας χρήσης –εκτέλεσης – παρουσίασης  των μουσικών έργων και της μουσικής γενικότερα προς το κοινό των εν λόγω καταστημάτων και των επιχειρήσεων αρμοδιότητας του Δήμου, είτε αυτή είναι Ελληνική , είτε αυτή είναι Ξένη , σε κάθε περίπτωση απαιτείται , πριν την έναρξη  της χρήσης – εκτέλεσης της μουσικής ,  γραπτή άδεια , τόσο πρώτα από τον Ο.Σ.Δ. των Πνευματικών Δημιουργών , όσο και στη συνέχεια από τον Δήμο ,  για την την χρήση και την λειτουργία της μουσικής στους χώρους δραστηριότητας και λειτουργίας αυτών .

2].- Η Χρήση – εκτέλεση –παρουσίαση – εκμετάλλευση των μουσικών έργων , στους προαναφερόμενους χώρους γίνεται συνήθως  ,

[α] είτε με μηχανικά μέσα [ όπως  ενδεικτικά π.χ.  με υλικούς φορείς ήχου ή εικόνας και ήχου , με μαγνητόφωνο , κασετόφωνο ,  στερεοφωνικό συγκρότημα , πικ-απ , σιντιέρα , με ηχεία ή χωρίς αυτά κ.λ.π.]

[β] είτε με ραδιο-τηλεοπτικά , δορυφορικά , καλωδιακά , ενσύρματα ή ασύρματα , δορυφορικά , NOVA , SUPER SPOR  και λοιπά τεχνολογικά ή νέα μέσα]  ,

[γ]  είτε με ζωντανή μουσική εκτέλεση και μουσικά όργανα [ όπως ενδεικτικά π.χ. με μουσικά όργανα –κιθάρες –πιάνο –μπουζούκι κ.λ.π. όργανα – , τραγουδιστές – ερμηνευτές , εκτελεστές κ.λ.π.] και.

[δ]  είτε με ηλεκτρονικά ή ψηφιακά μέσα  ή οπτικοακουστικά μέσα ή δια μέσω του διαδικτύου ή με οποιοδήποτε εκ  των λοιπών τρόπων  ή μέσω και των πολυμέσων της σύγχρονης   τεχνολογίας ,

Άρθρο 6

Αρμόδιο όργανο έκδοσης της Δημοτικής άδειας λειτουργίας μουσικής

1].- Ο Δήμος από πλευράς του εκδίδει και χορηγεί την διοικητική άδεια λειτουργίας μουσικής , ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου που συνοδεύεται με τα νόμιμα προαπαιτούμενα δικαιολογητικά , σύμφωνα με το άρθρο 73 και υπό την επιφύλαξη του άρθρου 83 του ν. 3852 / 2010 και τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 4 του Κ.Δ.Κ.[ ν. 3463 / 2006 ] και τις αντίστοιχες εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών – Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης .

2] Αρμόδιο όργανο για την έγκριση της χορήγησης από το γραφείο εκδόσεων αδειών καταστημάτων της εν λόγω Δημοτικής –Διοικητικής αδείας μουσικής είναι η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου [ του άρθρου 74 ] , σύμφωνα με το  άρθρο 73 και υπό την επιφύλαξη του άρθρου 83 του  ν. 3852 / 2010 και του Κ.Δ.Κ.  , όταν σ’ ένα οποιοδήποτε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ή επιχείρηση αρμοδιότητας του Δήμου λειτουργεί ή  εκτελείται ή  χρησιμοποιείται ή παρουσιάζεται ή γίνεται εκμετάλλευση των μουσικών έργων , της  μουσικής  [ Ελληνικής ή Ξένης ] δημόσια προς το κοινό   , με οποιοδήποτε τρόπο , μορφή ή μέσο , για την δημιουργία ευχάριστης ατμόσφαιρας για τους εργαζόμενους , τους παρευρισκόμενους στο χώρο ή για  την ψυχαγωγία των θαμώνων ή και για την διασκέδαση των πελατών αυτού , ανάλογα με το είδος και την μορφή του καταστήματος / επιχειρήσεως  .

3].   Σε κάθε περίπτωση που υπάρχει δημόσια  χρήση , εκτέλεση , παρουσίαση , αναπαραγωγή του ήχου , μετάδοση ή αναμετάδοση του ήχου ή της εικόνας και ήχου και  εν γένει λειτουργία μουσικής εντός ενός καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος ή μίας επιχείρησης αρμοδιότητας του Δήμου  , ο επιχειρηματίας και κατά νόμο υπεύθυνος της λειτουργίας αυτού / ής , είναι υποχρεωμένος  να  έχει εφοδιαστεί και με Δημοτική –Διοικητική Άδεια περί λειτουργίας Μουσικής [ εκτός από την άδεια δημόσιας εκτέλεσης μουσικής του ν. 2121 / 93 ] και μάλιστα , πριν την έναρξη της χρήσης- εκτέλεσης και της λειτουργίας της μουσικής εντός αυτών  , διαφορετικά η άνευ αδείας λειτουργία της μουσικής σ’ αυτό / ή , είναι μη σύννομη στους χώρους ευθύνης , δραστηριότητας και λειτουργίας του καταστήματος ή της επιχείρησης κατά τα ανωτέρω .

Άρθρο 7

Προϋποθέσεις έκδοσης –χορήγησης Δημοτικής άδειας μουσικής

     Η Δημοτική –Διοικητική Άδεια Λειτουργίας Μουσικής  χορηγείται σε κάθε υπόχρεο χρήστη μουσικής  και κατά τα ανωτέρω ενδιαφερόμενο επιχειρηματία , σύμφωνα με τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις .

[α]     Ύστερα από Αίτηση του ενδιαφερομένου – επιχειρηματία χρήστη της μουσικής [ βλέπετε σχετικό υπόδειγμα αυτής στο άρθρο 22 της παρούσας ] , μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, που υποβάλλονται στο αρμόδιο γραφείο χορήγησης αδειών καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου.

[β]   Με Σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Διεύθυνσης Υγείας της οικείας Περιφέρειας .

[γ]    Είτε με Απόφαση του κατά τόπο αρμόδιου Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας του Δήμου , όπου λειτουργεί το κατάστημα ή η επιχείρηση , σύμφωνα με το άρθρο 83 του ν. 3852 / 2010 σε συνδυασμό με το άρθρο 80 παρ. 4 του ν. 3463 / 2006 [ Κ.Δ.Κ. ] , σε όλες τις περιπτώσεις που υπάρχει συνένωση πρώην Δήμων , διαφορετικά αν δεν υπάρχει συνένωση μόνο από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου .

Επισήμανση . Η εν λόγω αρμοδιότητα είναι μία από τις 17 αρμοδιότητες που έχουν παραχωρηθεί αποκλειστικά στα Συμβούλια των Δημοτικών Κοινοτήτων του ενιαίου πλέον Δήμου , σύμφωνα με το άρθρο 82 του ν. 3852 / 2010 [ ν.  Καλλικράτης ] .

[δ]    Είτε με Απόφαση –Πράξη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου , σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 1 , παρ. Α’ , περ. ι’ι’ι’ , του ν. 3852 / 2010 και τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 4 του ν. 3463 / 2006 [ Κ.Δ.Κ. ] περί εγκρίσεως αυτής , όπου σε Δήμο δεν υπάρχει συνένωση πρώην Δήμων και ,

[ε]   Τελικά με Απόφαση –Άδεια -Διοικητική Πράξη του Προέδρου – Δημάρχου –αρμοδίου Αντιδημάρχου , με την οποία χορηγείται η εγκριθείσα από το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας ή από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής , κατά τα ανωτέρω , Άδεια περί χρήσης – λειτουργίας μουσικής ή μουσικών στο κατάστημα / επιχείρηση , είτε με μηχανικά ή και λοιπά σύγχρονα τεχνολογικά μέσα , είτε με μουσικά όργανα [ βλέπετε σχετικά υποδείγματα αδειών στο άρθρο 24 της παρούσας ] .

Άρθρο 8

Η Δημοτική  άδειας μουσικής είναι υποχρεωτική

1].-  Δημοτική Διοικητική Άδεια περί λειτουργίας μουσικής ή άδεια μουσικών οργάνων στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ή στην επιχείρηση  τους , είναι υποχρεωμένοι να την εφοδιασθούν  όλοι όσοι  επιχειρηματίες κατά τα ανωτέρω ,

[α] επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν και να λειτουργήσουν για πρώτη φορά μουσική στο κατάστημα ή την επιχείρηση τους [ άρθρο 73 και 83 του ν. 3852 / 2010 και άρθρο 80 παρ. 4 του Κ.Δ.Κ. ] και ,

[β] των οποίων έληξε η χρονική διάρκεια της ήδη υπάρχουσας άδειας μουσικής και είναι εκ νέου υποχρεωμένοι να ανανεώσουν αυτήν για τον μετέπειτα της λήξεως της χρονικό διάστημα και ,

[γ] που  ήδη χρησιμοποιούν και λειτουργούν μουσική εντός των καταστημάτων και επιχειρήσεων τους , χωρίς να έχουν καν εφοδιασθεί όπως όφειλαν , ούτε με Δημοτική Διοικητική άδεια για την λειτουργία μουσικής σύμφωνα με το άρθρο 73 και 83 του ν. 3852 / 2010 και 80 παρ. 4 του Κ.Δ.Κ. , ούτε με άδεια δημόσιας εκτέλεσης αυτής από τον Οργανισμό .Συλλογικής Διαχείρισης και Προστασίας των Πνευματικών Δικαιωμάτων των Δημιουργών ,  σύμφωνα με τα  άρθρα 3 , 14 και 63 παρ. 2 και 66 , ν. 2121 / 93 και ,

[δ] όλοι εκείνοι που ανεξάρτητα από το αν  υπέβαλαν ή δεν υπέβαλαν αίτηση στο Δήμο [ Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ] ή δεν εφοδιάστηκαν αυτήν από παράλειψη ή αδιαφορία  , από  άγνοια ή εν γνώσει τους , από πρόθεση  ή για διάφορους άλλους λόγους και αιτίες .

2].-  Σκοπός της παρούσας τοπικής κανονιστικής πράξης – απόφασης είναι , το να λειτουργούν όλα τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και οι επιχειρήσεις αρμοδιότητας του Δήμου που χρησιμοποιούν μουσική ή μουσικά όργανα  , με αρχές και κανόνες εκ των προτέρων γνωστούς σ’ όλους τους ενδιαφερομένους επιχειρηματίες και πολίτες , έτσι ώστε  να είναι άπαντες εφοδιασμένοι με άδειες λειτουργίας μουσικής – μουσικών οργάνων και να λειτουργούν σύννομα  και χωρίς να διαταράσσουν την κοινή ησυχία και την ποιότητα της ζωής των πολιτών , αλλά και τα καταστήματα και οι επιχειρήσεις , να λειτουργούν  χωρίς προβλήματα  και στα πλαίσια της απρόσκοπτης επιχειρηματικής δραστηριότητας αυτών.

Άρθρο 9

Τα μουσικά έργα –Ελληνικά και Ξένα – αποτελούν προστατευόμενα έργα

Από το ν. 2121 / 1993  και την Ευρωπαϊκή και Διεθνή νομοθεσία

1].  Τα μουσικά έργα – μουσική – [ Ελληνικά και Ξένα ] αποτελούν προστατευόμενα έργα , τόσο από την Ελληνική νομοθεσία και ειδικότερα από τις διατάξεις των άρθρων 1 , 2 , 3 παρ. 1 και 2 , 14 , 55 ,56 , 63 παρ. 2 και 66 του  ν. 2121 / 93 , όσο και από τις διεθνείς συμβάσεις που έχει υπογράψει η χώρα μας .

2]   Για την  δημόσια χρήση –εκτέλεση –παρουσίαση  των μουσικών έργων [Ελληνικών και Ξένων ] και της μουσικής προς το κοινό  χρειάζεται υποχρεωτικά εκ του ως άνω νόμου ,

[α] πριν την έναρξη της χρήσης – λειτουργίας της μουσικής στο χώρο δραστηριότητας και λειτουργίας ενός καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος ή μίας επιχείρησης αρμοδιότητας του Δήμου [ άρθρο 73 παρ. 1Α’ Ν. 3852 / 2010 ,

[β]  η γραπτή άδεια δημόσιας εκτέλεσης  των  άρθρων 1 , 3 παρ. 1 και 2 και των άρθρων 14 και 63 παρ.2 του ν. 2121 / 93  ,

[γ]  που δίδεται από τον Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης και Προστασίας των Πνευματικών Δικαιωμάτων των Δημιουργών [ άρθρων  55 και 56 ιδίου νόμου ] και ,

[δ] με την οποία να επιτρέπεται σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 2121 / 93 στον επιχειρηματία – χρήστη της μουσικής , η δυνατότητα να μπορεί νόμιμα και με άδεια αυτού [Ο.Σ.Δ.] να χρησιμοποιεί και να  εκτελεί τα μουσικά έργα [Ελληνικά και Ξένα ] , δημόσια στο χώρο της επιχειρηματικής δραστηριότητας και λειτουργίας αυτού .

3].  Όλοι οι χώροι λειτουργίας των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και όλες οι επιχειρήσεις αρμοδιότητας του Δήμου , ανεξάρτητα , τόσο από την νομική μορφή της λειτουργίας τους [ φυσικά ή νομικά πρόσωπα ] , όσο και από το είδος της επιχειρηματικής δραστηριότητας τους , θεωρούνται , εκ των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας , ως δημόσιοι χώροι , σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 2 ,του νόμου 2121 / 93 ‘’ περί προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας’’.

4].- Για να εκδοθεί λοιπόν και για να χορηγηθεί από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου και το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας  , σύμφωνα με το άρθρο 73 του ν. 3852 / 2010 [ και υπό την επιφύλαξη του άρθρου 83 του ιδίου νόμου ]  , η Δημοτική Διοικητική Άδεια Περί λειτουργίας Μουσικής ή μουσικών οργάνων , σε οποιοδήποτε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ή σε οποιαδήποτε επιχείρηση αρμοδιότητας του Δήμου , προαπαιτείται , υποχρεωτικά εκ του νόμου , η ύπαρξη πρώτα της άδειας δημόσιας εκτέλεσης της μουσικής  των άρθρων 3 , 14 του ν. 2121 / 93 , την οποία οφείλει να προσκομίζει στο Δήμο  ο ενδιαφερόμενος επιχειρηματίας που επιθυμεί να χρησιμοποιεί και να εκτελεί στην επιχείρηση του  μουσική , διαφορετικά  η Διοικητική άδεια του Δήμου περί λειτουργίας μουσικής σ’ αυτό , είναι αυτοδικαίως άκυρη και πάσχει στην έκδοση , στην ισχύ , στη λειτουργία  και στη νομιμότητας της .

Άρθρο 10

Βασική προϋπόθεση για την έκδοση της δημοτικής άδειας μουσικής

Αποτελεί η προσκόμιση  στο Δήμο της άδειας δημόσιας εκτέλεσης

Σύμφωνα με το άρθρο 63 παρ.2 του ν. 2121 / 93

 1].-  Σε κάθε  περίπτωση που θα υπάρχει χρήση – εκτέλεση – παρουσίαση -λειτουργία μουσικής εντός οποιουδήποτε εκ των ως άνω καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος ή των επιχειρήσεων αρμοδιότητας του Δήμου , χρειάζεται πριν την έκδοση της Δημοτικής –Διοικητικής  Άδειας Μουσικής –Μουσικών Οργάνων ,  να έχει προσκομιστεί , σύμφωνα με το άρθρο 63 παρ. 2 του ν. 2121 / 93 , στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου , η προηγούμενη γραπτή άδεια δημόσιας εκτέλεσης μουσικής  του Ο.Σ.Δ. των πνευματικών δικαιωμάτων των δημιουργών , των άρθρων 1, 3 παρ. 1 και 2 και άρθρου 14 του ν. 2121 / 93  ‘’ περί προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας ‘’ .

2].-  Κατάστημα ή επιχείρηση που για οποιουσδήποτε λόγους στερείται από τον Δήμο  Διοικητικής αδείας ίδρυσης και λειτουργίας αυτού  ως κατάστημα ή επιχείρηση , δεν νομιμοποιείται και δεν δικαιούται ο επιχειρηματίας – υπεύθυνος που έχει την ευθύνη της λειτουργίας και της εκμετάλλευσης του , να ζητήσει και να λάβει από τον Δήμο μόνο Διοικητική άδεια περί λειτουργίας μουσικής εντός αυτού , όταν τούτο δεν λειτουργεί καν νόμιμα .

3].- Βασική προϋπόθεση για την έκδοση και την χορήγηση Δημοτικής –Διοικητικής άδειας περί λειτουργίας μουσικής σε ένα κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ή σε μία επιχείρηση αρμοδιότητας του Δήμου είναι , πρώτα αυτή καθαυτή  η ύπαρξη αυτής καθαυτής της άδειας  ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος ή της επιχείρησης , ότι λειτουργεί νόμιμα στο Δήμο .

4].- Η Διοικητική άδεια περί λειτουργίας μουσικής ή μουσικών οργάνων , που ο Δήμος εκδίδει , χορηγείται υποχρεωτικά μόνο στο όνομα του φυσικού ή νομικού προσώπου που εκδόθηκε και χορηγήθηκε και η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας αυτού ως κατάστημα ή επιχείρηση , και σε καμία περίπτωση σε άλλο όνομα ή σε άλλη επωνυμία .

Άρθρο 11

Ανάρτηση αδειών σε εμφανές σημείο του καταστήματος – επιχειρήσεως

      Τόσο η Δημοτική-Διοικητική  άδεια περί λειτουργίας μουσικής , όσο και η Άδεια Δημόσιας Εκτέλεσης Μουσικής του Ο.Σ.Δ. [ πνευματικών δικαιωμάτων ] , αναρτώνται με ευθύνη του επιχειρηματία υπευθύνου αυτού , σε εμφανές σημείο του καταστήματος , και επιδεικνύονται σε κάθε έλεγχο και ζήτηση των αρμόδιων ελεγκτικών οργάνων είτε του Δήμου , είτε της Αστυνομίας [ Ελληνικής ή Δημοτικής ] .

Άρθρο 12

Περί της εννοίας της λειτουργίας της μουσικής

1].-   Λειτουργία μουσικής νοείται η χρήση , εκτέλεση , παρουσίαση  των μουσικών έργων , που γίνεται δημόσια προς το κοινό με οποιοδήποτε τρόπο , μορφή ή μέσο παραγωγής , αναπαραγωγής , χρήσης , εκτέλεσης , μετάδοσης ή αναμετάδοσης των μουσικών έργων- μουσικής – [Ελληνικών – Ξένων ] ,  εντός του χώρου δραστηριότητας και λειτουργίας οποιουδήποτε καταστήματος ή οποιασδήποτε επιχείρησης που ανήκει στην αρμοδιότητα του Δήμου , ανεξάρτητα από τους τρόπους και τα μέσα που χρησιμοποιούνται από τον επιχειρηματία – χρήστη της μουσικής .

2].  Λειτουργία –χρήση – εκτέλεση μουσικής σ’ ένα κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ή σε μία επιχείρηση αρμοδιότητας του Δήμου , μπορεί να γίνεται νόμιμα μόνο με γραπτές άδειες , πρώτα  του Οργανισμού Συλλογικής Διαχείρισης των Πνευματικών Δικαιωμάτων των άρθρων 54 και επόμ. του ν. 2121 / 93 [Ο.Σ.Δ.] που να επιτρέπει αυτήν και , ύστερα  του Δήμου που εκδίδει και χορηγεί την Διοικητική του άδεια , περί την λειτουργίας της μουσικής στο κατάστημα ή την επιχείρηση  του ενδιαφερόμενου , που αιτήθηκε  αυτήν .

Άρθρο 13

Τρόποι και μέσα χρήσης των μουσικών έργων – της μουσικής

     Η λειτουργία της μουσικής δημόσια γίνεται συνήθως , είτε με οποιοδήποτε μουσικό όργανο ή με ορχήστρα     και τραγουδιστές       [ δηλαδή ζωντανά ] , είτε με οποιαδήποτε μηχανικά μέσα και λοιπούς τρόπους και μέσα  όπως ενδεικτικά , με στερεοφωνικό συγκρότημα με ή χωρίς πρόσθετα ηχεία  , με υλικούς φορείς ήχου [cd ] ή εικόνας και ήχου [ dvd ] , με disck yockey , cd , dvd, μηχανικά και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και με ή χωρίς ηχεία , με ραδιόφωνο , με τηλεόραση ενσύρματη ή ασύρματη , καλωδιακή ή δορυφορική ή μέσω NOVA ή SUPER SPOR  κ.λ.π. ή με οποιαδήποτε οπτικοακουστικά μέσα ή με ηλεκτρονικά  ή ψηφιακά μέσα ή μέσω του internet -διαδικτύου κ.λ.π. [ άρθρο 3 , παρ. 1 , εδάφια στ’ , ζ’ , η’ , θ’ , του ν. 2121 / 93 ].

Άρθρο 14

Περί της εννοίας της δημόσιας εκτέλεσης της μουσικής

[ άρθρου 3 παρ. 2 του ν. 2121 / 93 ]

    Δημόσια  θεωρείται , σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ.2 του ν. 2121 / 1993 , κάθε χρήση ή εκτέλεση ή παρουσίαση  των μουσικών έργων [ στίχων , συνθέσεων –τραγουδιών –μουσικοσυνθέσεων ] , είτε Ελληνικών , είτε Ξένων , που κάνει τα μουσικά έργα προσιτά σε κύκλο προσώπων ευρύτερο από το στενό κύκλο της οικογένειας και το άμεσο περιβάλλον , ανεξάρτητα από το αν τα πρόσωπα αυτού του ευρύτερου κύκλου βρίσκονται στον ίδιο ή σε διαφορετικούς χώρους .

Άρθρο 15

Λοιποί υπόχρεοι λήψης αδείας

1].   Εκτός από τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος ‘’ Διοικητική Δημοτική άδεια για λειτουργία μουσικής ’’ είναι υποχρεωμένοι να λάβουν πριν την έναρξη της χρήσης και της λειτουργίας μουσικής  ή πριν την διοργάνωση οποιαδήποτε εκδήλωσης [ π.χ. συναυλίας , εκδήλωσης κ.λ.π.] που συνοδεύεται με την χρήση – εκτέλεση μουσικής και ,

α]  Οι επιχειρηματίες κινηματογράφων , θεάτρων και παρεμφερών επιχειρήσεων , σύμφωνα με το άρθρο 75 , παρ. 2 , περ. 15 , του ν. 3463 / 2006          [ Κ.Δ.Κ. ] , για την μουσική που είναι επενδυμένη στις κινηματογραφικές ταινίες και εκτελείται με την προβολή των έργων , όπως επίσης και για την χρησιμοποιούμενη στις θεατρικές παραστάσεις . Η Διαδικασία και τα δικαιολογητικά έκδοσης και χορήγησης της , εκτός όλων των άλλων , είναι η ίδια και τα ίδια που απαιτούνται και για τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος .

β]   Όμοια επίσης τις ίδιες  υποχρεώσεις [ και με τις ίδιες διαδικασίες και τα ίδια τα δικαιολογητικά ] έχουν , σύμφωνα με την περ. 16 , της παρ. 2 , του άρθρου 75 , του 3463 / 2006 [ Κ.Δ.Κ. ] και οι διοργανωτές Μουσικών Συναυλιών και άλλων Καλλιτεχνικών Πολιτιστικών εκδηλώσεων [ π.χ. Συναυλίες , Μουσικές εκδηλώσεις , Φεστιβάλ , Πολιτιστικά Δρώμενα – Εκδηλώσεις , Φεστιβάλ Χορού , Κινηματογράφου , Θεάτρου κ.λ.π. ] , που γίνονται εντός των γεωγραφικών ορίων του Δήμου , είτε π.χ. από τον Δήμο και τα Νομικά Πρόσωπα αυτού , είτε π.χ. από τρίτους [ φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή διάφορους φορείς ή δημοτικές ή μη επιχειρήσεις κ.λ.π. ] ,  είτε με μηχανικά μέσα , οπτικοακουστικά και λοιπά σύγχρονα τεχνολογικά , είτε ζωντανά με μουσικά όργανα και καλλιτέχνες  .

2].-  Προκειμένου περί του Δήμου και των Νομικών Προσώπων αυτού , όταν αυτός ή τα νομικά πρόσωπα αυτού είναι  διοργανωτής / διοργανωτές των ως άνω ενδεικτικά αναφερομένων  εκδηλώσεων  , θα πρέπει η εισήγηση περί λήψης σχετικής απόφασης έγκρισης των σχετικών εκδηλώσεων και ψήφισης της σχετικής δαπάνης  από τα θεσμοθετημένα όργανα αυτού / αυτών , να συνοδεύεται και με αντίγραφο της  άδειας δημόσιας εκτέλεσης των μουσικών έργων που θα πρέπει να έχει εφοδιαστεί πριν την έναρξη των εκδηλώσεων , σύμφωνα με τα άρθρα 3 παρ. 1και 2 , 14 και 63 παρ.2 του ν. 2121 / 93 .

3].-  Η ως άνω σχετική απόφαση του θεσμοθετημένου οργάνου του Δήμου ή των Νομικών Προσώπων αυτού ,  που αποφάσισαν την διοργάνωση των σχετικών εκδηλώσεων και ενέκριναν την σχετική δαπάνη για την υλοποίηση αυτών , μαζί με την άδεια δημόσιας εκτέλεσης του Ο.Σ.Δ. των πνευματικών δημιουργών που ήδη εφοδιάστηκε ο ως άνω διοργανωτής [ Δήμος ή Νομικό Πρόσωπο αυτού ] , αποστέλλεται στη συνέχεια στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής , για να εκδώσει ως αρμόδια  και την σχετική άδεια λειτουργίας μουσικής ή μουσικών οργάνων στις εκδηλώσεις που αποφασίστηκαν να διοργανωθούν από τον Δήμο ή τα Νομικά Πρόσωπα αυτού , σύμφωνα με το άρθρο 73 του ν. 3852 / 2010 σε συνδυασμό με το άρθρο 75 παρ.2 , περ.16 του Κ.Δ.Κ. [ ν. 3463 / 2006].

Άρθρο 16

Έλεγχος ισχύος αδειών  λειτουργίας μουσικής και ανάκληση αυτών σε περίπτωση παραβίασης των όρων και των προϋποθέσεων έκδοσης και ισχύος τους.

1].- Σε κάθε περίπτωση η χορήγηση και η ανάκληση άδειας λειτουργίας μουσικής ή μουσικών οργάνων , καθώς και ο έλεγχος τήρησης των σχετικών διατάξεων ,  σύμφωνα με την περ. 18 , της παρ. 2 , του άρθρου 75 , του ν. 3463 / 2006  [ Κ.Δ.Κ ] και το άρθρο 73 παρ. 1Α’ περ.ιιι ,του ν. 3852 / 2010 , ανήκει στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που έχει συγκροτηθεί – εκλεγεί – στο Δήμο σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 3852 / 2010 .

2].- Αρμόδιο για την Ανάκληση Ατομικής Διοικητικής Πράξης όργανο , είναι αυτό που την εξέδωσε ή  το κατά τον χρόνο της ανάκλησης αρμόδιο για την έκδοση της σύμφωνα με το άρθρο 21 του ν. 2690 / 1999 και στη προκείμενη περίπτωση σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ.1Α’ περ. ιιι , του ν. 3852 , αρμόδια είναι η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου και το κατά τόπο Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας σύμφωνα με το άρθρο 83 του ιδίου νόμου.

3].- Για Παράνομη άδεια σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 2690 / 1999 , δεν απαιτείται η προηγούμενη γνώμη της υγειονομικής υπηρεσίας και ως εκ τούτου , το ίδιο το όργανο που την εξέδωσε , οφείλει να την ανακαλέσει και να αποκαταστήσει την σύννομη έκδοση της .

Άρθρο 17

Χρήστες μουσικής

1]. Όλοι όσοι επιχειρηματίες οι οποίοι στα καταστήματα τους υγειονομικού ενδιαφέροντος ή στις επιχειρήσεις τους αρμοδιότητας του Δήμου  , χρησιμοποιούν –εκτελούν – λειτουργούν εντός των χώρων δραστηριότητας και λειτουργίας αυτών μουσικά έργα – μουσική  , ονομάζονται για συντομία στη παρούσα ως ’’ επιχειρηματίες χρήστες  μουσικής ’’ , ανεξάρτητα από τους τρόπους , τις μορφές και τα μέσα χρήσης – εκτέλεσης – παρουσίασης της μουσικής εντός των καταστημάτων ή επιχειρήσεων αυτών .

2].  Οι εν λόγω λοιπόν επιχειρηματίες είναι υποχρεωμένοι να λειτουργούν σύννομα και , να εφοδιάζονται πριν την έναρξη λειτουργίας της μουσικής στο κατάστημα τους , πρώτα με την άδεια δημόσιας εκτέλεσης της μουσικής στην επιχείρηση τους από τον Ο.Σ.Δ. των πνευματικών Δικαιωμάτων των δημιουργών , άρθρων 3 , 14 και 63 παρ.2 του ν. 2121 / 93 και , στη συνέχεια και από τον Δήμο , μέσω της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας , με την  Δημοτική Διοικητική  Άδεια περί λειτουργίας μουσικής  , σύμφωνα με το  άρθρο 73 του ν. 3852 / 2010 και υπό την επιφύλαξη του άρθρου 83 του ιδίου νόμου και τις διατάξεις του Κ.Δ.Κ. [ Ν. 3463 / 2006 ] ..

3]  Η   εκ του νόμου υποχρέωση των επιχειρηματιών ’’ χρηστών μουσικής ’’ να εφοδιάζονται με  ‘’ Άδεια δημόσιας εκτέλεσης ‘’ των μουσικών έργων από τον Ο.Σ.Δ των πνευματικών δικαιωμάτων των δημιουργών , απορρέει από τα άρθρα 1, 3 ,14 και 63 παρ. 2 του ν. 2121 / 93 [ περί προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας ] και στη συνέχεια με την προσκόμιση αυτής στο Δήμο και με ’’ Δημοτική Διοικητική Άδεια για την λειτουργία μουσικής ’’  απορρέει , τόσο από το άρθρο 73 και 83 του ν. 3852 / 2010 και το άρθρο 75 παρ. 2 περ. 13 , 15 , 16 και 18 του ν. 3463 / 2006  ’’ Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων ’’ , όσο και από το άρθρο 63 , παρ. 2 , του ν. 2121 / 93 ’’ περί προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας ’’ που υπάρχει η ρητή υποχρέωση της προσκόμισης της πρώτης στο Δήμο , προκειμένου να εκδοθεί – χορηγηθεί στη συνέχεια στον ενδιαφερόμενο και η Δημοτική –Διοικητική άδεια μουσικής .

Άρθρο 18

Περί των αδειών των κέντρων διασκεδάσεως

    Ειδικά   και επιπρόσθετα των αναφερομένων στο προηγούμενο άρθρο , στα κέντρα διασκεδάσεως απορρέει  η σχετική υποχρέωση των επιχειρηματιών χρηστών μουσικής  για άδεια και , από το άρθρο 41 της Αιβ’ / 8577   / 83 Υγειονομικής Διάταξης , διότι το κέντρο διασκεδάσεως διαθέτει κυρίως καλλιτεχνικό – μουσικό πρόγραμμα μετά φαγητού ή ποτού και στην άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του , στην οποία συμπεριλαμβάνεται [ εμπεριέχεται υποχρεωτικά ] υποχρεωτικά εκ του νόμου και η άδεια μουσικών οργάνων , και κατά συνέπεια στα κέντρα διασκεδάσεως εκδίδεται από τον οικείο Δήμο μόνο μία και μοναδική άδεια , δηλαδή  η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας κέντρου διασκεδάσεως , με την συνδρομή βεβαίως και των λοιπών προϋποθέσεων που η κείμενη νομοθεσία ρητά ορίζει περί αυτών , χωρίς να απαιτείται και δεύτερη ξεχωριστή άδεια μουσικής και μουσικών οργάνων .

Άρθρο 19

Περί των αδειών Μουσικής –Μουσικών Οργάνων στα ‘’ κτήματα ‘’

1].- Σύμφωνα επίσης με την υπ’ αρ. Υ1γ / Γ.Π. / Οικ.128529 / 24-09-2009 [ ΦΕΚ 2077 /τ.β’ / 25 –09-2009 ] προβλέπεται πλέον διαδικασία  για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας στεγασμένων και υπαίθριων χώρων εκδηλώσεων , ίδια με αυτή που προβλέπεται για τα κέντρα διασκεδάσεως και τα λοιπά καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος ..

2].- Έτσι λοιπόν συμπληρώθηκε το άρθρο 40 της υπ’ αρ. Αιβ’ / 8577 / 1993 Υγειονομικής Διάταξης στο εδάφιο γ’ της παραγράφου 3 αυτής; Το οποίο έχει ως εξής . ‘’ Στεγασμένοι και υπαίθριοι χώροι εκδηλώσεων ‘’  είναι οι χώροι στους οποίους κατά την διάρκεια πάσης φύσεως εκδηλώσεων προσφέρονται τρόφιμα ή ποτά που προβλέπονται στα άρθρα 37 , 37 39 τα οποία παρασκευάζονται και προετοιμάζονται σε άλλους χώρους που διαθέτουν την απαιτούμενη άδεια ίδρυσης και λειτουργίας [ εργαστήρια τροφίμων κ.λ.π.] και μεταφέρονται στους εν λόγω χώρους για σερβίρισμα και τελική διάθεση .

3].- Οι ως άνω χώροι αυτοί αδειοδοτούνται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 80 του ν. 3463 / 2006 [Κ.Δ.Κ. ] ως στεγασμένοι και υπαίθριοι χώροι .

4].- Ως χώροι εκδηλώσεων κατά τα ανωτέρω είναι επίσης υποχρεωμένοι εκ του νόμου πλέον ,να εφοδιάζονται τόσο με άδεια δημόσιας εκτέλεσης μουσικής από τον Ο.Σ.Δ., όσο και με Δημοτική –Διοικητική άδεια λειτουργίας μουσικής ή μουσικών οργάνων από τον Δήμο , όπως ακριβώς προβλέπεται και για τα κέντρα διασκεδάσεως και τα λοιπά καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος που κάνουν χρήση μουσικής με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο .

5].- Ισχύει επίσης γι’ αυτούς τους χώρους εκδηλώσεων [ δηλαδή για επονομαζόμενα  κτήματα , κελάρια κ.λ.π.] η υπ’ αρ. 3010 / 1985 / ΦΕΚ 593 / τβ’ / 02-10-1985 Υγειονομική Διάταξη ‘’ Περί μέτρων προστασίας της Δημόσιας Υγείας από θορύβους μουσικής των Κέντρων Διασκέδασης και Λοιπών καταστημάτων ‘’ .

Άρθρο 20

Περί των αδειών Μουσικής στα Γυμναστήρια και τις Σχολές Χορού

 Οι ιδιωτικές και ερασιτεχνικές Σχολές Χορού και τα ιδιωτικά Γυμναστήρια , δεν εμπίπτουν στις εξαιρέσεις του άρθρου 27 στοιχείο β’ του ν. 2121 / 93 και είναι υποχρεωμένες / α , να εφοδιάζονται με άδεια , όπως και τα λοιπά καταστήματα και επιχειρήσεις της παρούσας σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2121 / 93 .

Άρθρο 21

Υποχρεωτικές οι άδειες μουσικής εκ των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας

     Σύμφωνα άλλωστε και με την παράγραφο 1 του άρθρου 3 της Αστυνομικής Διάταξης υπ’ αρ. 3 [ ΦΕΚ β’ 15 / 1996 ] ’’ Απαγορεύεται στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος των άρθρων 37 , 38 και 39 της Αιβ’ 8577 / 1983 Υγειονομικής Διάταξης [ β’ 526 ] , καθώς και στις αμιγείς αίθουσες διενέργειας ψυχαγωγικών  τεχνικών παιγνίων , η λειτουργία κάθε είδους μουσικών οργάνων , καθώς και στερεοφωνικών μηχανημάτων και ηλεκτροφώνων , χωρίς άδεια της αρμόδιας αρχής ’’ και εν προκειμένω της Δημοτικής Αρχής στην οποία περιήλθαν σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73 και 83 του ν. 3852 / 2010 και οι σχετικές αρμοδιότητες με βάση τις διατάξεις του ως άνω άρθρου 75 του ν. 3463 / 2006 [ Κ.Δ.Κ.].

 Άρθρο 22

Διατάραξη κοινής ησυχίας

1].-    Σύμφωνα άλλωστε και με το άρθρο 3 της υπ’ αρ. 3 Αστυνομικής Διάταξης [ΦΕΚ 15 τεύχος Β’ σελίδα  107] , στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος , για την λειτουργία κάθε είδους μουσικού οργάνου και για την χρήση ηλεκτροφώνων , ραδιοφώνων , τηλεοράσεων κ.λ.π. που προκαλούν διατάραξη της ησυχίας των περιοίκων  ,  απαιτείται άδεια δημόσιας αρχής και εν προκειμένω της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας του Δήμου .

2].-    Ραδιόφωνα και τηλεοράσεις που έχουν ενσωματωμένους ενισχυτές και ηχεία ή είναι συνδεδεμένα με σύγχρονα  οπτικοακουστικά ή τεχνολογικά πολυμέσα μετάδοσης του ήχου , που προκαλούν την διατάραξη της ησυχίας των κατοίκων , εμπίπτουν στην  υποχρέωση αδειοδότησης τους από τον Δήμο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας κανονιστικής απόφασης του Δήμου .

3].-  Η χορήγηση της Δημοτικής –Διοικητικής Άδειας για την λειτουργία μουσικής με μηχανικά μέσα όπως ενδεικτικά ηλεκτρόφωνα , ραδιόφωνα , τηλεοράσεις κ.λ.π. ή με κάθε μουσικό όργανο , δηλαδή με ζωντανό τρόπο , χορηγείται από τον Δήμο μας εφόσον ’’ ο επιχειρηματίας χρήστης της μουσικής ’’ δεν διαταράσσει και την ησυχία των περιοίκων [ κοινή ησυχία ]  , σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 της ως άνω Αστυνομικής Διάταξης .

4].- Η άδεια λειτουργίας μουσικής – μουσικών οργάνων μπορεί να αφαιρείται προσωρινά με απόφαση της Αρχής που την εξέδωσε , εφόσον διαπιστώνεται παραβίαση των όρων αυτής ή οριστικά σε περίπτωση υποτροπής [ παρ. 5 άρθρου 3 ως άνω Αστυνομικής Διάταξης ] .

5].- Στην άδεια λειτουργίας μουσικών οργάνων αναγράφεται υποχρεωτικά η χρονική διάρκεια ισχύος αυτής , ο τρόπος  χρήσης και τα μέσα εκτέλεσης  , το είδος και ο αριθμός των μουσικών οργάνων , η θέση τοποθέτησης αυτών και κάθε άλλος περιοριστικός όρος που καθορίζεται από την υγειονομική υπηρεσία .

Άρθρο 23

Κάθε χορηγηθείσα άδεια μουσικής από το Δήμο τελεί υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις έκδοσης και ισχύος της

     Η  έγκριση , έκδοση και   Χορήγηση της Διοικητικής Δημοτικής άδειας περί λειτουργίας μουσικής σ’ ένα κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ή σε μία επιχείρηση κατά τα ανωτέρω , τελεί πάντοτε υπό τον όρο και  την βασική προϋπόθεση ,

[α] τόσο της προσκόμισης κατά την αρχική έκδοση ή στη συνέχεια κατά την ανανέωση αυτής από τον ενδιαφερόμενο επιχειρηματία -χρήστη της μουσικής και υπόχρεο του καταστήματος – επιχειρήσεως [ βλέπετε άρθρο 63 παρ . 2 ν. 2121 / 93 ] , της γραπτής άδειας δημόσιας εκτέλεσης της μουσικής [ των άρθρων , 14 , 18 ιβ΄ και 63 παρ. 2 του ίδιου νόμου ] ,  που εκδίδει και χορηγεί σε κάθε ενδιαφερόμενο ο Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης [Ο.Σ.Δ.] των πνευματικών δικαιωμάτων των Ελλήνων και Ξένων δημιουργών [ άρθρα 55 και επόμενα ν. 2121 / 93 ] ,

[β] όσο και της τήρησης και της μη παραβίασης όλων των όρων και προϋποθέσεων έκδοσης , ισχύος και λειτουργίας της  Δημοτικής Άδειας μουσικής που χορηγήθηκε , διαφορετικά ανακαλείται αυτεπαγγέλτως από την αρμόδια Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου που την εξέδωσε και σε κάθε περίπτωση και τη αιτήσει παντός έχοντος έννομο ειδικό συμφέρον , για μη τήρηση και παραβίαση των όρων ισχύος και των προϋποθέσεων σύννομου λειτουργίας αυτής .

Άρθρο  24

Ετήσια η χρονική διάρκεια άδεια λειτουργίας μουσικής

     Κατ’ αρχήν η Χρονική διάρκεια των Διοικητικών Δημοτικών Αδειών Περί την Χρήση και την Λειτουργίας της Μουσικής ή των Μουσικών Οργάνων  στο Δήμο μας  ορίζεται ετήσια  και , ακολουθεί  προς διευκόλυνση των μερών , το εκάστοτε ημερολογιακό έτος  και ,  σε κάθε περίπτωση είναι ισόχρονη με την χρονική διάρκεια που θα έχει και η αντιστοίχως προσκομισθείσα από τον ενδιαφερόμενο και υπόχρεο επιχειρηματία – χρήστη μουσικής , σύμφωνα με το άρθρο 63 παρ. 2 του ν. 2121 / 93 , άδεια δημόσιας εκτέλεσης του Ο.Σ.Δ. περί προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας  [ άρθρα 14 και 63 παρ , 2 , ν. 2121 / 93 και 73 ν. 3852 / 2010 και άρθρου 75 περ. 16 , 17 , 18 του  ν. 3463 / 2006 Κ.Δ.Κ. ] .

Άρθρο 25

Δυνατότητα μεγαλύτερης διάρκειας η Δημοτική άδεια μουσικής κάτω από όμως από όρους και προϋποθέσεις

1].-    Με την παρούσα κανονιστική πράξη – απόφαση , υπάρχει η δυνατότητα η χρονική διάρκεια ισχύος των ως άνω αδειών  μουσικής ή μουσικών οργάνων που χορηγούνται από τον Δήμο μας  να ορίζεται , με βάση την παρούσα τοπική κανονιστική απόφαση , από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής , αντί για ένα μόνο  έτος , σε ένα μέχρι και τρία [3] έτη , προκειμένου  να διευκολύνονται οι επιχειρηματίες – χρήστες μουσικής , αλλά και ο Δήμος στον έλεγχο αυτών  και στην διαφύλαξη της ησυχίας των πολιτών περιοίκων από θορύβους.

2].-  Σε περίπτωση λοιπόν που θα ζητηθεί από τον ενδιαφερόμενο επιχειρηματία – χρήστη της μουσικής , Δημοτική –Διοικητική άδεια για λειτουργία μουσικής ή μουσικών οργάνων για μεγαλύτερο του ενός έτους χρονικό διάστημα [ π.χ.  για  2 ή 3 έτη ]  ή και για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από την χρονική διάρκεια π.χ. του ενός [1] έτους , που ενδεχόμενα αναφέρει στο σώμα της η  γραπτή άδεια δημόσιας εκτέλεσης του Ο.Σ.Δ. των πνευματικών δικαιωμάτων των δημιουργών των μουσικών έργων που προσκόμισε σύμφωνα με το άρθρο 63 παρ. 2 του ν. 2121 / 93 στο Δήμο ο ενδιαφερόμενος χρήστης μουσικής , τότε μπορεί να χορηγείται σ’ αυτόν η Δημοτική –Διοικητική άδεια περί λειτουργίας μουσικής και για το αιτούμενο μεγαλύτερο χρονικό διάστημα [ π.χ. των 2 ή τριών ετών ]  , αλλά κάτω από τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις που ορίζονται στις επόμενες και υπ’ αρ. 3 και 4 παραγράφους της παρούσας .

3].   Σε όλες  δηλαδή τις περιπτώσεις  της προηγούμενης παραγράφου , που αιτηθεί ο ενδιαφερόμενος επιχειρηματίας – χρήστης μουσικής άδεια , διάρκειας  πέραν του ενός έτους  και μέχρι τρία έτη ,  η εν λόγω  Δημοτική άδεια μουσικής που θα χορηγηθεί από το Δήμο σ’ αυτόν , θα τελεί πάντοτε και υποχρεωτικά υπό την  διαλυτική αίρεση για την χρονική ισχύ , τη νομιμότητα  και την λειτουργία της και υπό τον όρο και την  προϋπόθεση , της  εκ νέου προσκόμισης στο Δήμο από τον υπόχρεο- επιχειρηματία  χρήστη της μουσικής , ένα μήνα πριν την λήξη της αρχικά προσκομισθείσας άδειας δημόσιας Εκτέλεσης μουσικής του Ο.Σ.Δ. στο Δήμο και ,  της νέας [ ανανεωμένης χρονικά ] άδειας δημόσιας εκτέλεσης που θα έχει εκ νέου εφοδιαστεί εμπρόθεσμα από τον Ο.Σ.Δ. για το επόμενο της λήξης αυτής χρονικό διάστημα , δηλαδή για το 2ο έτος  και ούτω καθεξής για το μεθεπόμενο  3ο έτος .

4].  Έτσι λοιπόν οι άδειες μουσικής – μουσικών οργάνων που θα χορηγούνται από το Δήμο για χρονικό διάστημα ισχύος αυτών πέραν του ενός έτους , δηλαδή για τα 2 ή μέχρι και τα  3 έτη  ,  θα αναγράφουν επί του σώματος αυτών ,  ρητά και υποχρεωτικά τον ειδικό όρο και την παρακάτω προϋπόθεση για την ισχύ και την λειτουργία της , όπως ακριβώς αναφέρει υποχρεωτικά η  υπ’ αρ. 57904 / 2007 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών , και ειδικότερα τα εξής ,

’’ Η παρούσα άδεια  ισχύει υπό την προϋπόθεση ότι βρίσκεται εν ισχύει η άδεια δημόσιας εκτέλεσης που χορηγεί ο Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης και Προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων . Ο κάτοχος της οφείλει να προσκομίσει στην υπηρεσία μας , πριν την λήξη της άδειας δημόσιας εκτέλεσης , νέα έγγραφη άδεια δημόσιας εκτέλεσης μουσικής .Σε διαφορετική περίπτωση η παρούσα ανακαλείται ’’

Σημείωση .   Αυτονόητο είναι ότι [ σύμφωνα πάντα με την παραπάνω εγκύκλιο ] , σε ό,τι αφορά τα κέντρα διασκεδάσεως η μη προσκόμιση έγγραφης άδειας δημόσιας εκτέλεσης μουσικής αποτελεί λόγο ανάκλησης της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος .

5]     Σε κάθε όμως περίπτωση επιχειρηματίας – χρήστης της μουσικής που δεν τηρήσει και παραβιάσει μετά  την λήψη αυτής , την Δημοτική Διοικητική άδεια λειτουργίας μουσικής – μουσικών οργάνων που κατέχει και , τα οριζόμενα στις προηγούμενη υπ’ αρ. 4 ως άνω  παράγραφο του παρόντος άρθρου και , δεν προσκομίσει εμπρόθεσμα και ένα μήνα πριν την παρέλευση  του εκάστοτε έτους λήξης , την νέα [ ανανέωση ]  γραπτή άδεια δημόσιας εκτέλεσης των μουσικών έργων στο Δήμο από τον Ο.Σ.Δ. των Πνευματικών Δημιουργών , γιατί δεν ανανέωσε αυτήν για το εντεύθεν της λήξεως της χρόνο  για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία  ως όφειλε , τότε αυτοδίκαια παύει να ισχύει και η Δημοτική Διοικητική Άδεια Λειτουργίας Μουσικής που ο Δήμος χορήγησε και έχει εις χείρας του ο ενδιαφερόμενος χρήστης της μουσικής  , λόγω ακριβώς της παραβίασης των όρων και των προϋποθέσεων έκδοσης , ισχύος , λειτουργίας και νομιμότητάς της  , από δική του παράλειψη ή υπαιτιότητα .

 Άρθρο 26

Χρόνος διάρκειας και χώρος που αφορά η άδεια μουσικής

1].- Η διάρκεια της ισχύος της άδειας μουσικής ή μουσικών οργάνων δεν καθορίζεται από το νόμο αλλά , σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 3 της με αρ. 3 / 96 Αστυνομικής Διάταξης , την καθορίζει ο οικείος Δήμος.

2].-  Δύναται όμως σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 5 της 10551 / 2007 ΚΥΑ , ο ενδιαφερόμενος να ζητήσει άδεια χρήσης μουσικής για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από το ετήσιο που έχει ορίσει ο Δήμος , σύμφωνα όμως με τα χρονικά περιθώρια που ορίζει η παρούσα τοπική κανονιστική απόφαση .

3].-  Η  Δημοτική –Διοικητική λοιπόν άδεια περί λειτουργίας μουσικής – μουσικών οργάνων , που ο Δήμος εκδίδει και χορηγεί στον ενδιαφερόμενο επιχειρηματία -χρήστη της μουσικής , ισχύει αποκλειστικά και μόνο για το χρονικό διάστημα που αφορά και για τον εντός του καταστήματος ή της επιχείρησης  χώρο δραστηριότητας και λειτουργίας του και,  δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση και χρήση των μέσων μετάδοσης ή αναμετάδοσης του ήχου ή της εικόνας και του ήχου , σε οποιοδήποτε εκτός του καταστήματος ή της επιχείρησης χώρο δραστηριότητας και λειτουργίας του καταστήματος και της επιχειρήσεως του.

Άρθρο  27

Δικαιολογητικά που χρειάζονται να προσκομιστούν  στον Δήμο

για την έκδοση της Δημοτικής – Διοικητικής άδειας μουσικής

 ή μουσικών οργάνων

 1].  Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έκδοση της Δημοτικής Άδειας μουσικής με μηχανικά μέσα  είναι τα εξής .

[α]    Αίτηση του υπόχρεου – ενδιαφερόμενου , είτε αυτός είναι φυσικό είτε νομικό πρόσωπο .Όπου νομικό πρόσωπο – εταιρεία θα αναγράφεται επί της αιτήσεως και ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτής  με τα πλήρη στοιχεία αυτού .

[β]  Αντίγραφο της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας με την οποία λειτουργεί το κατάστημα ή της προέγκρισης στη περίπτωση που πρόκειται άμεσα να λειτουργήσει , αυτονόητο δε είναι ότι όταν  υπάρχει στο Δήμο δεν χρειάζεται η προσκόμιση αυτής .

[γ]  Γραπτή Άδεια –ή γραπτή  βεβαίωση δημόσιας εκτέλεσης της μουσικής , που χορηγείται από τον Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης [Ο.Σ.Δ.] των πνευματικών δημιουργών  σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2121 / 93 περί προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας και μάλιστα . τόσο για το Ελληνικό, όσο και για το Ξένο μουσικό ρεπερτόριο  (ΑΕΠΙ κλπ).

[δ]    Δημοτική Ενημερότητα του άρθρου 285 του ν. 3463 / 2006  ,

[ε]   Παράβολο  αξίας 75  € (ΦΕΚ. Τεύχος Β 2438/28-12-2007)

Άρθρο 28

Στοιχεία και περιεχόμενο αδείας μουσικής

1] Η  Δημοτική άδεια περί λειτουργίας μουσικής , σ’ ένα κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος , εκδίδεται από το γραφείο έκδοσης αδειών καταστημάτων μετά από έγκριση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, ΄ή το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας όπου λειτουργεί το κατάστημα ,σύμφωνα με το άρθρο 73 , παρ. 1Α’ και 83 του Ν. 3852 / 2010 και τις διατάξεις του ν. 3463 / 2006 , και χορηγείται στη συνέχεια αυτή ,  με πράξη- απόφαση του Δημάρχου ΄η του αρμοδίου καθ’ ύλη Αντιδημάρχου .

2]   Η Δημοτική άδεια μουσικής ανάλογα με τον τρόπο , την μορφή ή τα μέσα χρήσης , εκτέλεσης και λειτουργίας της μουσικής στο κατάστημα που ο υπεύθυνος αυτού –  ενδιαφερόμενος- που με την αίτηση του ζήτησε  , άλλοτε παρέχεται για μουσικά όργανα [ όταν δηλαδή έχουμε ζωντανή εκτέλεση με μουσικά όργανα , τραγουδιστές κ.λ.π.] , οπότε και ορίζεται ως άδεια μουσικών οργάνων , και άλλοτε παρέχεται για μηχανικά μέσα [ όταν δηλαδή χρησιμοποιούνται π.χ. στερεοφωνικό συγκρότημα με ή χωρίς ηχεία , ραδιόφωνο , τηλεόραση , ηλεκτρονικά ή ψηφιακά μέσα , υλικοί φορείς ήχου ή εικόνας και ήχου κ.λ.π. ] οπότε και , ορίζεται ως άδεια περί χρήσης και λειτουργίας μουσικής με μηχανικά ή λοιπά τεχνολογικά μέσα  ή παροχής υπηρεσιών μέσω διαδικτύου – internet .

3]       Άδεια μουσικής που εκδόθηκε και χορηγήθηκε από τον Δήμο κατά τον α’ τρόπο χρήσης- λειτουργίας της μουσικής [ π.χ. άδεια μουσικής με μηχανικά μέσα ] ,και στη διάρκεια ισχύος και λειτουργίας αυτής , τροποποιήθηκε και παραβιάστηκε στη πράξη και την εφαρμογή της από τον επιχειρηματία στο όνομα του οποίου εκδόθηκε και χορηγήθηκε [ π.χ. λειτουργεί αντί  με μηχανικά μέσα με μουσικά όργανα ] , τότε υπάρχει παραβίαση των όρων έκδοσης και λειτουργίας της εν λόγω αδείας μουσικής , και η παραβίαση αυτή αποτελεί ευθεία παραβίαση των όρων και των προϋποθέσεων έκδοσης της και ανακαλείται αυτεπάγγελτα με απόφαση του ίδιου του οργάνου που την εξέδωσε και χορήγησε .

4]  Κατά την ίδια έννοια η Δημοτική άδεια περί λειτουργίας μουσικής με μηχανικά μέσα ή περί λειτουργίας μουσικών οργάνων  θα πρέπει , τόσο επί της αποφάσεως  , όσο και  επί του σώματος της άδειας αυτής  να αναφέρει  αφενός μεν  την χρονική διάρκεια ισχύος της  [ από…….έως ……..] και σε περίπτωση μεγαλύτερης διάρκειας θα πρέπει υποχρεωτικά να προϋπάρχει και ή άδεια δημόσιας εκτέλεσης της μουσικής , που χορηγεί ο Ο.Σ.Δ. του ν. 2121 / 93  , με τον αντίστοιχο σε διάρκεια ίσο χρόνο ισχύος και των δύο  και , αφετέρου δε και τον τρόπο και τα μέσα χρήσης , εκτέλεσης και λειτουργίας της μουσικής κατά τα ανωτέρω .

Άρθρο 29

Περί της ανανεώσεως της άδειας μουσικής

1]    Η  Δημοτική άδεια για την χρήση – λειτουργία μουσικής ή μουσικών οργάνων σ’ ένα κατάστημα / επιχείρηση , ανανεώνεται ύστερα από  αίτηση του ενδιαφερομένου κάθε έτος αν είναι ετήσιας διάρκειας ή εν πάση περιπτώσει ανά δύο ή τρία έτη ανάλογα την ισχύ της , αρκεί να υποβληθεί η σχετική περί ανανέωσης αίτηση με όλα τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν αυτήν , τουλάχιστον ένα μήνα πριν την λήξη της υπάρχουσας  και εν πάση περιπτώσει οπωσδήποτε πριν την λήξη της προηγούμενης , διαφορετικά αυτοδίκαια παύει να ισχύει ..

2]       Μέχρι να εκδοθεί η σχετική νέα απόφαση για την ανανέωση ή μη αυτής  , τεκμαίρεται   σύμφωνα με το άρθρο 5 της 10551 2007  Κ.Υ.Α.    ότι , η χρήση – εκτέλεση- λειτουργία  μουσικής είναι νόμιμη , υπό την προϋπόθεση όμως ότι θα έχουν υποβληθεί  στην αρμόδια  υπηρεσία Αδειών του Δήμου ,  μαζί με την αίτηση ανανέωσης  και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην παρούσα  για την έκδοση ή την ανανέωση αυτής .

3]    Ο Ενδιαφερόμενος που εμπρόθεσμα υποβάλλει αίτηση ανανέωσης της άδειας μουσικής μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά , απολαμβάνει των διευκολύνσεων που προβλέπει η ως άνω  Κ.Υ.Α. , σε κάθε πραγματοποιούμενο στο κατάστημα του έλεγχο από τα Αστυνομικά και λοιπά αρμόδια όργανα του Δήμου , επιδεικνύοντας στη περίπτωση αυτή αντίγραφο της αιτήσεως ανανέωσης που υπέβαλε στον Δήμο εμπρόθεσμα , προκειμένου να μη  βεβαιώνονται σε βάρος του παραβάσεις έλλειψης της άδειας μουσικής μέχρι να του χορηγηθεί η νέα άδεια μουσικής για το επόμενο της λήξεως χρόνο της προηγούμενης .

4]     Ο Δήμος στις περιπτώσεις αυτές χορηγεί στον ενδιαφερόμενο κυρωμένο αντίγραφο της αιτήσεως ανανέωσης με το σχετικό πρωτόκολλο κατάθεσης αυτής , για να κάνει χρήση του αυτός μέχρι να εκδοθεί η σχετική άδεια μουσικής , μόνο στην περίπτωση που έχει εμπρόθεσμα  επισυνάψει σ’ αυτήν και  όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την ανανέωση της άδειας μουσικής , διαφορετικά δεν μπορεί να απολαύσει των διευκολύνσεων που η παραπάνω ΚΥΑ προβλέπει .

5]. Σε περίπτωση μεταβίβασης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος ή επιχείρησης αρμοδιότητας του Δήμου σε άλλο πρόσωπο [ φυσικό ή νομικό ] , πέρα από την αντικατάσταση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας αυτού , είναι δυνατή και η αντικατάσταση της άδειας λειτουργίας μουσικής ή μουσικών οργάνων , χωρίς την τήρηση της διαδικασίας για την έκδοση νέας άδειας , αρκεί να είναι σε χρονική ισχύ και η αντίστοιχη άδεια δημόσιας εκτέλεσης μουσικής του Ο.Σ.Δ. των πνευματικών δικαιωμάτων των Δημιουργών του ν. 2121 / 93 ή εφόσον αυτή έχει λήξει να προσκομιστεί από τον νέο επιχειρηματία στο Δήμο η ανανέωση της κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα στο σχετικό άρθρο της παρούσας.

Άρθρο 30

Δικαιολογητικά για ανανέωση άδειας μουσικής

 

      Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την ανανέωση της Δημοτικής άδειας μουσικής είναι .α]   Αντίγραφο της άδειας λειτουργίας του καταστήματος , β]   Αντίγραφο της προηγούμενης άδειας μουσικής ή μουσικών οργάνων ,γ]   Αντίγραφο της άδειας – βεβαίωσης δημόσιας εκτέλεσης μουσικής του Ο.Σ.Δ πνευματικών δικαιωμάτων  για το νέο έτος και δ]   Δημοτική Ενημερότητα περί μη οφειλής στον Δήμο του άρθρου 285 του Κ.Δ.Κ. [ ν. 3463 / 2006 ].

Άρθρο 31

Περί των Αστυνομικών Διατάξεων περί των Ωρών λειτουργίας της μουσικής των Παρατάσεων του Ωραρίου και Κοινής Ησυχίας

 

1]   Η εκάστοτε ’’ δημοτική άδεια μουσικής – μουσικών οργάνων ’’ που χορηγείται  τελεί , επίσης , υπό τον όρο της λειτουργίας της μουσικής στα πλαίσια των επιτρεπτών ωρών και ωραρίων χρήσης και λειτουργίας αυτής , σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αρ. 3 / 1996 Αστυνομικής Διάταξης , που καθορίζει μεταξύ όλων των άλλων και  α] για μεν την χειμερινή περίοδο , δηλαδή από 1ης Οκτωβρίου μέχρι 31ης Μαρτίου ,  την λειτουργία της μουσικής μέχρι την 22.οο ώρα και β] για δε την θερινή περίοδο , δηλαδή από 1η Απριλίου μέχρι την 30η  Σεπτεμβρίου, την λειτουργίας μέχρι την 23 η ώρα , με παύση των μέσων μετάδοσης ή αναμετάδοσης της μουσικής από την 15η  έως την 17η ώρα .

2]   Σ’ εφαρμογή της παραπάνω Αστυνομικής Διάταξης επιτρέπεται η παράταση του ωραρίου λειτουργίας μουσικής , είτε με μηχανικά , είτε με μουσικά όργανα γίνεται αυτή και ως εξής ειδικότερα α] για μεν την χειμερινή περίοδο μέχρι τις 02.00 π.μ. και με ώρα λήξης του ωραρίου λειτουργίας των καταστημάτων με ώρα 03.00 π.μ. , και β] για την θερινή περίοδο μέχρι τις 03.00 π.μ. με ώρα λήξης του ωραρίου λειτουργίας των καταστημάτων την 05.00 π.μ. .

Άρθρο  32

Παράταση ωραρίου λειτουργία της μουσικής

1]   Παρατείνεται το ωράριο λειτουργίας της μουσικής για τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος του άρθρου 80 του Δ.Κ.Κ που λειτουργούν σε όλες τις Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες του Δήμου ως εξής.

α).Χειμερινή Περίοδο (1η Οκτωβρίου έως 31η Μαρτίου)

1.Καταστήματα με εξωτερικό χώρο 24:00 μ.μ

2.Καταστήματα χωρίς εξωτερικό χώρο 02:00 π.μ

β).Θερινή Περίοδο (1η Απριλίου έως 30η Σεπτεμβρίου)

1.Καταστήματα με εξωτερικό χώρο 01:00 μ.μ

2.Καταστήματα χωρίς εξωτερικό χώρο 03:00 π.μ

2).Λόγω εθιμικού δικαίου στις τοπικές , θρησκευτικές και εθνικές εορτές καθώς και στις εκδηλώσεις τοπικών πολιτιστικών φορέων επιτρέπεται α).Η χρήση μουσικής και μουσικών οργάνων β).η ηχοστάθμη να μην υπερβαίνει τα 100 db γ).το ωράριο λειτουργίας να ισχύει μέχρι την 03:00 π.μ και υπό την προϋπόθεση ότι δεν διαταράσσεται η ησυχία των περίοικων.

2] Ο σεβασμός της κοινής ησυχίας και της ποιότητας ζωής των πολιτών και ειδικότερα των περιοίκων των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και των σχετικών επιχειρήσεων , αποτελεί ουσιώδη και πρωταρχικό δικαίωμα των πολιτών αλλά  και υποχρέωση όλων  που , ο Δήμος έχει καθήκον και χρέος  να διασφαλίζει για την εύρυθμη λειτουργία της πόλεως και του Δήμου γενικότερα .

Άρθρο 33

Περί της ανάκλησης των αδειών μουσικής

1].-  Για την ανάκληση των αδειών λειτουργίας μουσικής , εφαρμόζονται όσα ισχύουν για την ανάκληση των διοικητικών πράξεων . Συγκεκριμένα μία άδεια μουσικής που έχει χορηγηθεί παράνομα , πάσχει ακυρότητα και πρέπει να ανακληθεί για λόγους νομιμότητας π.χ. γιατί χορηγήθηκε χωρίς την άδεια του Οργανισμού Συλλογικής Διαχείρισης δημόσιας εκτέλεσης μουσικής του ν. 2121 / 1993 , χωρίς να χρειάζονται τρεις μηνύσεις .

2]. Η δημοτική άδεια περί λειτουργίας μουσικής σ’ ένα κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ή επιχείρηση ανακαλείται υποχρεωτικά από τον Δήμο που την χορήγησε , σε κάθε περίπτωση που παραβιασθούν οι όροι και οι προϋποθέσεις έκδοσης της .

3]  Για να ισχύει μία χορηγηθείσα Δημοτική άδεια λειτουργίας μουσικής , πρέπει υποχρεωτικά να συνοδεύεται από την αντίστοιχη ισόχρονη και ταυτόσημη σε διάρκεια άδεια δημόσιας εκτέλεσης της μουσικής , που χορηγείται από την ΑΕΠΙ , διαφορετικά αν ο ενδιαφερόμενος και υπόχρεος του καταστήματος δεν προσκομίσει έγκαιρα και πριν την λήξη της την τελευταία , ανακαλείται υποχρεωτικά και η δημοτική άδεια περί λειτουργίας μουσικής στο κατάστημα αυτό [ υπ’ αρ. 57904 / 2007 εγκύκλιος Υπουργείου Εσωτερικών ] .

4] Προκειμένου περί κέντρων διασκεδάσεως και καταστημάτων που λειτουργούν κυρίως με καλλιτεχνικό μουσικό πρόγραμμα [ π.χ. με μουσικά όργανα , τραγουδιστές κ.λ.π. ] , σε περίπτωση που δεν έχει προσκομισθεί   από τον υπόχρεο επιχειρηματία στον Δήμο και η αντίστοιχη σε χρονική ισχύ και διάρκεια άδεια Δημόσιας εκτέλεσης μουσικής της ΑΕΠΙ ,τότε πάσχει στη νομιμότητα της ,  αυτή καθαυτή η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ως καταστήματος κέντρου διασκεδάσεως , και αποτελεί λόγο ανάκλησης της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ως κέντρου διασκεδάσεως , και σε περίπτωση που δεν συμμορφωθεί ο υπεύθυνος αυτού εντός δεκαημέρου προθεσμίας , ο Δήμος υποχρεωτικά και αυτεπάγγελτα ανακαλεί αυτήν .

5]    Στις περιπτώσεις των λοιπών καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος που έχουν λάβει από τον Δήμο α] άδεια ίδρυσης και λειτουργίας π.χ. εστιατορίου , καφετέριας , ταβέρνας κ.λ.π. και  β] άδεια περί λειτουργίας μουσικής με μηχανικά μέσα εκτέλεσης αυτής εντός αυτού , τότε ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία σε περίπτωση παράβασης ή παραβίασης της Δημοτικής άδειας μουσικής .

Ανακαλείται – αφαιρείται όχι μόνο η Δημοτική άδεια μουσικής , αλλά και η Δημοτική άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος , όταν διαπιστωθούν και βεβαιωθούν μέσα στο ίδιο το έτος τρεις παραβάσεις σε βάρος των υπευθύνων του καταστήματος , οπότε επιβάλλεται το διοικητικό μέτρο της ανάκλησης και της άδειας λειτουργίας αυτού από 10 έως 60 ημέρες , σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του π.δ. 180 / 79 όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει .

6]       Σε όλες τις περιπτώσεις που τα αρμόδια όργανα του Δήμου πρόκειται να προβούν σε ανάκληση αδειών για διάφορες παραβάσεις ή παραβιάσεις αυτών , υποχρεωτικά θα καλείται με γραπτή πρόσκληση της αντίστοιχης υπηρεσίας ο επιχειρηματίας – υπεύθυνος του καταστήματος για να εκφράσει προφορικά ή και γραπτά τις απόψεις και τυχόν αντιρρήσεις του [ δικαίωμα ακρόασης του πολίτη ] ενώπιον των αρμοδίων οργάνων του Δήμου , προτού ληφθεί η οποιαδήποτε απόφαση. Η πρόσκληση αυτή θα γίνεται υποχρεωτικά με αποδεικτικό επίδοσης .

Άρθρο 34

Ο ρόλος των υγειονομικών υπηρεσιών στην λειτουργία μουσικής – μουσικών οργάνων

1].- Ο έλεγχος της λειτουργίας της μουσικής και των μουσικών οργάνων στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος θεσπίστηκε με την υπ’ αρ. ΥΔ 3010 / 85 [ ΦΕΚ 593 /τ.β. / 1985 όπως τροποποιήθηκε με τη Υ2 /οικ. 15438 / 10-10-2001     [ ΦΕΚ 1346 / τ.β. / 2001 (Έγγραφο ΥΠΕΣΔΑ Αριθ. 28993/20-6-2007) για την προστασία της δημόσιας υγείας από θορύβους μουσικής των κέντρων διασκεδάσεως και των λοιπών καταστημάτων ‘’ προκειμένου να προστατεύσει τον πολίτη από το θόρυβο που σύμφωνα με τα ισχύοντα επιστημονικά δεδομένα αποτελεί την πιο σημαντική ενόχληση στη διάρκεια των ωρών ησυχίας και φυσικά στη διάρκεια του ύπνου .

2].-Έτσι λοιπόν στη παραπάνω διάταξη τέθηκε. [α] το όριο των 35 db στο υπνοδωμάτιο της κατοικίας  , [β] η έννοια της ηχομόνωσης [ D 65 db ] σε περίπτωση επαφής κέντρων διασκεδάσεως με κατοικίες , [γ] η έννοια του ανωτάτου επιτρεπτού θορύβου λειτουργίας εντός αίθουσας του κέντρου διασκεδάσεως στα 100 db για προστασία της ακοής των θαμώνων , [δ] η έννοια του ανώτατου επιτρεπτού θορύβου λειτουργίας  εντός της αίθουσας των λοιπών καταστημάτων με μουσική για δημιουργία ευχάριστης ατμόσφαιρας στα  80 db .

3].- H Υγειονομική Υπηρεσία σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία έχει την αρμοδιότητα της χορήγησης γνωμάτευσης για τη λειτουργία μουσικής είτε σε κέντρο διασκέδασης είτε σε λοιπό κατάστημα ύστερα από διαδικασία ηχομέτρησης .

4].- Προκειμένου περί κέντρου διασκεδάσεως στη διαδικασία έκδοσης της άδειας λειτουργίας θα πρέπει στη διάρκεια του ελέγχου από την υγειονομική υπηρεσία να γίνει η διαδικασία της ηχομέτρησης προκειμένου να διαπιστωθεί ότι τι κατάστημα διαθέτει την απαιτούμενη ηχομόνωση και να συνταχθεί το Φύλλο Υγειονομικού Ελέγχου Θορύβου .

5].- Προκειμένου για λοιπό στεγασμένο κατάστημα η ηχομέτρηση σύμφωνα με την ΥΜ / 2010  / 23 – 5 – 1990 εγκύκλιο του ΥΥΠ και ΚΑ που αφορά την αρ. 16 / 2-10-1989 Γνωμοδότηση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου δεν απαιτείται στην αρχική γνωμάτευση για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής , αλλά απαιτείται βεβαίωση στην οποία να αναφέρονται με σαφήνεια οι συνθήκες λειτουργίας του καταστήματος ώστε να διευκολύνεται ο έλεγχος από τις υγειονομικές αρχές .

6].- Στις περιπτώσεις όμως που θα δημιουργηθούν ή δημιουργούνται προβλήματα ηχορύπανσης που προκύπτουν από ειδικές συνθήκες , όπως ελαφρές κατασκευές , μεγάλα ανοίγματα παραθύρων [ τζαμαρίες ] τοποθεσία , γειτνιάσεις κ.λ.π. , θα γίνονται μετρήσεις από τις υγειονομικές αρχές .

7].- Στα υπαίθρια λοιπά καταστήματα η γνωμάτευση χορηγείται ύστερα από ηχομέτρηση σύμφωνα με τη διαδικασία της ΥΔ Α5 / 3010 / 85 με χρήση της ηχητικής πηγής .

8].- Πριν τη λήξη ισχύος της άδειας μουσικής – μουσικών οργάνων ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να υποβάλλει την προβλεπόμενη αίτηση καθώς και τα λοιπά δικαιολογητικά στο Δήμο , ο οποίος μετά τον έλεγχο τα μεταβιβάζει στην υγειονομική υπηρεσία μαζί με τα τυχόν παράπονα ή  καταγγελίες που έχουν υποβληθεί από πολίτες ή φορείς ή έχουν διαπιστωθεί από την Δημοτική Αρχή καθώς και σχετικές μηνύσεις από τις Αστυνομικές Αρχές , ώστε να ληφθούν υπόψη από την υγειονομική υπηρεσία κατά τον έλεγχο του καταστήματος και τη θετική ή αρνητική γνωμάτευση για άδεια λειτουργίας μουσικής ή μουσικών οργάνων .

9]-  Σε κάθε περίπτωση για να χορηγηθεί η Δημοτική Άδεια Λειτουργίας Μουσικής ή μουσικών οργάνων , θα πρέπει να έχει προηγηθεί από τη Δημοτική Αρχή ο έλεγχος των χρήσεων γης [π.χ. παραδοσιακοί οικισμοί , διατηρητέοι οικισμοί κ.λ.π. ] , όπως  και των απαιτουμένων αποστάσεων στην περίπτωση Υπαιθρίου Κέντρου Διασκεδάσεως .

10].- Σε περίπτωση τροποποίησης των όρων λειτουργίας όπως [α] η χρησιμοποίηση ενισχυτών μεγάλης ισχύος , ζωντανής μουσικής με μικροφωνικές εγκαταστάσεις σε λοιπά καταστήματα , [β] η λειτουργία λοιπών καταστημάτων ως κέντρων διασκεδάσεως σε περιοχές όπου από τις χρήσεις γης απαγορεύεται η ίδρυση και λειτουργία αυτών και φυσικά υπόκεινται στους περιορισμούς των ωρών ησυχίας και [γ] η μετατροπή λοιπών καταστημάτων σε κέντρα διασκέδασης π.χ. μικροφωνικές εγκαταστάσεις , ενισχυτές και ηχεία , πίστα χορού κ.λ.π. , υπάρχει ουσιώδης τροποποίηση των όρων ίδρυσης και λειτουργίας του εν λόγω καταστήματος , διενεργείται έλεγχος από την Υγειονομική Υπηρεσία και στη  συνέχεια ενημερώνεται και ο υπεύθυνος του καταστήματος για να επαναφέρει το κατάστημα του στην πρότερα κατάσταση και θέση του σύμφωνα με την ΥΔ Α5 / 3010 / 85 και τα άρθρα 80 και 81 του Κ.Δ.Κ. [ ν. 3463 / 2006 ] και σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του,  ο Δήμος προβαίνει στην προσωρινή ή οριστική ανάκληση της λειτουργίας του .

Άρθρο 35

Κυρώσεις-Πρόστιμα

1)      Όλοι οι όροι που αναγράφονται πάνω στην εκάστοτε χορηγούμενη από τον Δήμο άδεια μουσικής , τελούν υπό την       αίρεση της τήρησης αυτών από τον επιχειρηματία ’’ χρήστη της μουσικής ’’ , διαφορετικά κάθε παραβίαση αυτών αποτελεί λόγο ανάκλησης της  , επιβολής διοικητικών και ποινικών κυρώσεων κατά των παραβατών σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις των νόμων .

2)    Σ’ εφαρμογή της παρ. 3 , του άρθρου 79 , του ν. 3463 / 2006  ( Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων ) , και της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ζακύνθου με αριθμό 148/2011 με τον παρόντα κανονισμό θεσπίζονται και επιβάλλονται διοικητικά πρόστιμα κατά των παραβατών εκείνων που δεν τηρούν τους όρους έκδοσης , ισχύος και λειτουργίας  των αδειών μουσικής που ο Δήμος τους  χορήγησε , όσο και κατ’ εκείνων των επιχειρηματιών – υπευθύνων που χωρίς καν άδεια του Δήμου θα εκτελούν – χρησιμοποιούν μουσική εντός των καταστημάτων τους , πράξεις και παραβάσεις που θα διαπιστώνονται από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα , και ειδικότερα τα εξής .

Α).Για την λειτουργία καταστήματος χωρίς άδεια μουσικής, την  μη τήρηση ωραρίου λειτουργίας των επιχειρήσεων , των ωρών κοινής ησυχίας καθώς και του μέγιστου ορίου επιτρεπόμενης ηχητικής στάθμης λειτουργίας μουσικής.

1.Για την πρώτη παράβαση πρόστιμο διακόσια (200,00) ευρώ με απόφαση Δημάρχου.

2.Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης πρόστιμο πεντακόσια (500) ευρώ με απόφαση Δημάρχου.

3.Στην τρίτη παράβαση εντός της ίδιας τουριστικής περιόδου πρόστιμο δύο χιλιάδες (2.000,00) ευρώ με απόφαση Δημάρχου και ανάκληση της άδειας μουσικής.

Β).Μετά την προσωρινή αφαίρεση της άδειας μουσικής, θα ισχύουν τα πιο κάτω πρόστιμα:

1).Στην τέταρτη παράβαση πρόστιμο χίλια (1.000,00) ευρώ με απόφαση Δήμαρχου.

2).Στην περίπτωση μη συμμόρφωσης πρόστιμο χίλια πεντακόσια (1.500,00) ευρώ με απόφαση Δήμαρχου.

3) Στην έκτη παράβαση εντός της ίδιας τουριστικής περιόδου πρόστιμο δύο χιλιάδων (2.000,00) ευρώ με απόφαση Δημάρχου  και οριστική ανάκληση της άδειας μουσικής.

Άρθρο 36

Ισχύουσα νομοθεσία αποφάσεις και διατάξεις

           Η παρούσα Κανονιστική Απόφαση [ κανονισμός και διάταξη ] ,που αφορά τους όρους και τις προϋποθέσεις έκδοσης – χορήγησης και ανάκλησης των Δημοτικών Αδειών Περί Λειτουργίας Μουσικής [ είτε με μηχανικά μέσα , είτε με μουσικά όργανα], έλαβε υπόψη της και βασίστηκε στις πιο κάτω διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και ειδικότερα στις εξής .

               [1]     Στα άρθρα 75 [  παρ. 2 , περ.  13, 15, 16 και 18 ] , 76 παρ. 1 , 79  και 80 παρ. 4 και επόμ. του ν 3463 / 2006 [  Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων ] .- ΦΕΚ  114 / τ.α. / 2006 .

               [2]      Στα άρθρα 73 και 83 του ν. 3852 / 2010 [Καλλικράτης ]

[3]      Στα άρθρα  1 , 3 , 14 , 18 παρ. 1β , 32 , 55 , 56 , 63 παρ. 1 και 2 και 66 , του ν. 2121 / 93 ’’ περί προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας ’’  .

[4]      Στο άρθρο 22 του ν. 3563 / 2007 όπως και στα άρθρα  6  και  21 του ν. 2690 / 99 .

[5]  Στο Π.Δ. 180 / 79 ’’ περί όρων λειτουργίας καταστημάτων οινοπνευματωδών ποτών και κέντρων διασκεδάσεως ’’ , όπως αυτό τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα Π.Δ. 231 / 1989 , 457 / 1990 , 282 / 1998 , 257 / 2001 και 264 / 2003 ,. όπως και στο Π.Δ. 1180 / 8-10-1981  [ ΦΕΚ 293 /τ.α /1981 ] ,

[6]   Στην υπ’ αρ. 57904 / 2007 Ερμηνευτική Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης .

               [7]     Στην υπ’ αρ. 10551 ΚΥΑ / 26 Φεβρουαρίου 2007 ΦΕΚ 246 / τ.β.  / 2007  , που αναφέρεται στην απλούστευση της διαδικασίας έκδοσης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος , καθώς και καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος θαλασσοπλοούντων  πλοίων ’’ .

[8]    Στις υπ’ αρ. 7617 / 1996 , 60153 / 1996 , και  51 / 2006 Εγκύκλιες του ΥΠΕΣΔΑΑ. .

               [9]     Στην υπ’ αρ. 3 Διάταξη του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας ‘’ περί μέτρων για την τήρηση της κοινής ησυχίας ‘’

[10]   Στις υπ’ αρ. Αιβ’ / 8577 / 1983 [ ΦΕΚ 526 /τ.β. / 1983 ] και Α5 / 3010 / 1985 Υγειονομικές Διατάξεις και ,

[11]   Στην υπ’ αρ. 501 / 2000 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους .

[12] Η υπ’ αρ. Υ1 / ΓΠ / Οικ. 128529 / 24 –09 – 2009 [ ΦΕΚ 2077 /τ.β. / 25-09-2009 Υγειονομική Διάταξη , με την οποία εντάσσονται στην εφαρμογή των διατάξεων των καταστημάτων  υγειονομικού ενδιαφέροντος  και στις προβλεπόμενες γι’ αυτά αδειοδοτήσεις και τα ‘’ οι στεγασμένοι και υπαίθριοι χώροι ‘’ που επονομάζονται ως κτήματα – κελάρια κ.λ.π ‘ .

[13] Η υπ. αρ. 3010 / 1985 / ΦΕΚ 593 / τ.β. / 02 –10 – 1985 Υγειονομική Διάταξη [ περί μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από θορύβους μουσικής κέντρων διασκεδάσεως και λοιπών καταστημάτων ] ,όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. Υ2 / οικ. 15438 / 10 –10- 2001 [ φεκ 1346 /Τ.Β. / 2001 ] .

[14]  Η υπ’ αρ. πρωτ. 15702 / 18 –02 – 2011 οδηγία του εποπτικού Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας [ ΟΠΙ ] του Υπουργείου Πολιτισμού , για την εφαρμογή του ν. 2121 / 93 ‘’ περί πνευματικής ιδιοκτησίας ‘’ και στις Ερασιτεχνικές Σχολές Χορού και στα Ιδιωτικά Γυμναστήρια .

[15] Το Π.Δ. 85 / 1991 [ ΦΕΚ 1346 / τ.β. /  1991 ‘’ Περί προστασίας των εργαζομένων από τους κινδύνους που διατρέχουν λόγω της έκθεσής τους στο θόρυβο ‘’.

[16] Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ζακύνθου με αριθμό 148/2011.

 

Άρθρο 37

Έναρξη ισχύος και

Δημοσίευση της παρούσας κανονιστικής απόφασης

1].- Η παρούσα κανονιστική απόφαση συζητήθηκε στην συνεδρίαση της …………….του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου ……………και εγκρίθηκε …………………………. από το Δημοτικό Συμβούλιο ,έλαβε αριθμό αποφάσεως .…../…./……. και διατάχθηκε η δημοσίευση ολόκληρου του κειμένου αυτής στο πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος , σύμφωνα με την διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 284 , στις ιστοσελίδες του Δήμου και του Δημοτικού Συμβουλίου και σύντομη περίληψη αυτής  σε μία τοπική εφημερίδα για να λάβουν γνώση οι Δημότες – Κάτοικοι και οι Επαγγελματίες των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και των επιχειρήσεων αρμοδιότητας του Δήμου , όπως και όλοι οι ενδιαφερόμενοι πολίτες .

2].- Η ισχύς της αρχίζει δεκαπέντε ημέρες από την δημοσίευση της κατά τα ανωτέρω και δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου.

Advertisements

About Δήμος Ζακύνθου

Δημόσια Ηλεκτρονική Διαβούλευση Δήμου Ζακύνθου
This entry was posted in Θέματα Δημόσια Διαβούλευσης. Bookmark the permalink.

10 Responses to Δημόσια Διαβούλευση «Νέος Κανονισμός Λειτουργίας Μουσικής για τα Καταστήματα»

 1. Ο/Η ΜΑΥΡΟΣ ΠΕΙΡΑΤΗΣ λέει:

  Να είναι αυτεπάγγελτη η καταβολή του προστίμου. Να μη χρειάζεται η απόφαση Δημάρχου για να αποφευχθούν «|πιέσεις» στο Δήμαρχο και «πελατειακές καταστάσεις»
  Στην τρίτη παράβαση εντός της ίδιας τουριστικής περιόδου η ανάκληση της άδειας μουσικής είναι προσωρινή (αφού στην έκτη παράβαση εντός της ίδιας τουριστικής περιόδου μιλάτε για οριστική ανάκληση της άδειας μουσικής); Αν είναι έτσι για πόσο χρονικό διάστημα θα ανακαλείται η άδεια;

 2. Ο/Η Κωστας λέει:

  Θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στα ψηφιακά μέσα και η χρήση karaoke μέσα στα πλαίσια του ίδιου ωραρίου και φυσικά στα ίδια ντεσιμπελ.

 3. Ο/Η ΠΑΝΟΣ λέει:

  Η ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΗ (ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ). ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΣΤΟ ΗΜΙΣΥ.
  Η ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΜΗΝΥΣΗ ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ;
  (10- 20 – 30 ΗΜΕΡΕΣ )
  Η ΤΡΙΤΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΝΑ ΙΣΧΥΕΙ ΗΜΕΡΟΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑΚΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΚΑΟ ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ.

  • Ο/Η Vassilis Triantafyllidis λέει:

   Αφαιρέσει άδεια από την δεύτερη παράβαση και χωρίς χρονικές αλλαγές [ όπως γινόταν μέχρι τώρα , σφραγίζανε τα μαγαζιά τον Νοέμβριο με παραβάσεις του Ιουνίου ]

   Ayto thes na peis???

 4. Παρατήρηση 1η:
  Άρθρο 5
  Τρόποι και μέσα χρήσης – εκτέλεσης της μουσικής
  1].- Διευκρινίζεται επίσης ότι , δεν έχει καμία σημασία ο τρόπος , η μορφή και τα μέσα της δημόσιας χρήσης –εκτέλεσης – παρουσίασης των μουσικών έργων και της μουσικής γενικότερα προς το κοινό των εν λόγω καταστημάτων και των επιχειρήσεων αρμοδιότητας του Δήμου, είτε αυτή είναι Ελληνική , είτε αυτή είναι Ξένη , σε κάθε περίπτωση απαιτείται , πριν την έναρξη της χρήσης – εκτέλεσης της μουσικής , γραπτή άδεια , τόσο πρώτα από τον Ο.Σ.Δ. των Πνευματικών Δημιουργών , όσο και στη συνέχεια από τον Δήμο , για την την χρήση και την λειτουργία της μουσικής στους χώρους δραστηριότητας και λειτουργίας αυτών .

  Γραπτή άδεια από τον ΟΣΔ των Πνευματικών Δημιουργών, δηλαδή την ΑΕΠι ή την ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ υποχρεούται ο καταστηματάρχης να προσκομίσει μόνο αν θέλει να εκτελεί δημόσια εκπροσωπούμενα έργα από ΟΣΔ. Παραπέμπουμε στην Εγκύκλιο που εξέδωσε και απέστειλε ΚΑΙ στο Δήμο Ζακύνθου το Υπουργείο Εσωτερικών από το Μάϊο. Γιατί την αγνοείτε;

  Παρατήρηση 2η:
  Άρθρο 33
  Περί της ανάκλησης των αδειών μουσικής
  1].- Για την ανάκληση των αδειών λειτουργίας μουσικής , εφαρμόζονται όσα ισχύουν για την ανάκληση των διοικητικών πράξεων . Συγκεκριμένα μία άδεια μουσικής που έχει χορηγηθεί παράνομα , πάσχει ακυρότητα και πρέπει να ανακληθεί για λόγους νομιμότητας π.χ. γιατί χορηγήθηκε χωρίς την άδεια του Οργανισμού Συλλογικής Διαχείρισης δημόσιας εκτέλεσης μουσικής του ν. 2121 / 1993 , χωρίς να χρειάζονται τρεις μηνύσεις .

  Σας παραπέμπουμε επίσης στην ίδια Εγκύκλιο που θα βρείτεακόμα και στην ιστοσελίδα μας και σας έχει κοινοποιηθεί. Ποιος σας είπε ότι δεν εκδίδεται άδεια μουσικής χωρίς την άδεια ΟΣΔ? Από 2/3/2011 υπάρχει γνωμοδότηση του ΟΠΙ, του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας που σας έχουμε κοινοποιήσει με φαξ από τις 10 Απρίλη 2011. Έλεος! Και να μας αναφέρετε κιόλας πού στο νόμο 2121/93 αναφέρεται ότι Άδεια εκδίδεται μόνο όταν υπάρχει άδεια από ΟΣΔ.

  Παρατήρηση 3η:
  Άρθρο 33
  Περί της ανάκλησης των αδειών μουσικής
  3] Για να ισχύει μία χορηγηθείσα Δημοτική άδεια λειτουργίας μουσικής , πρέπει υποχρεωτικά να συνοδεύεται από την αντίστοιχη ισόχρονη και ταυτόσημη σε διάρκεια άδεια δημόσιας εκτέλεσης της μουσικής , που χορηγείται από την ΑΕΠΙ , διαφορετικά αν ο ενδιαφερόμενος και υπόχρεος του καταστήματος δεν προσκομίσει έγκαιρα και πριν την λήξη της την τελευταία , ανακαλείται υποχρεωτικά και η δημοτική άδεια περί λειτουργίας μουσικής στο κατάστημα αυτό [ υπ’ αρ. 57904 / 2007 εγκύκλιος Υπουργείου Εσωτερικών ]

  Έγγραφο 24347/2011: Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών. Στα συρτάρια σας είναι. Διαβάστε την και επανέλθετε. Η επιλεκική μεροληψία σας υπέρ της ΑΕΠΙ είναι προφανής διότι αφενός ξεχνάτε τον άλλο ΟΣΔ που έχει επίσης αναγνωρισθεί από το Υπουργείο (ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ) αφετέρου δε διατυπώνετε αυθαίρετη, άκυρη και παράνομη γενίκευση. Ουδείς συνδρομητής μας (FAIRMUSIC) δεν έχει υποχρέωση όταν εκτελεί ΜΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ να προσκομίσει σύμβαση με ΑΕΠΙ ή ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ.

  Παρατήρηση 4η:
  Άρθρο 30
  Δικαιολογητικά για ανανέωση άδειας μουσικής

  Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την ανανέωση της Δημοτικής άδειας μουσικής είναι .α] Αντίγραφο της άδειας λειτουργίας του καταστήματος , β] Αντίγραφο της προηγούμενης άδειας μουσικής ή μουσικών οργάνων ,γ] Αντίγραφο της άδειας – βεβαίωσης δημόσιας εκτέλεσης μουσικής του Ο.Σ.Δ πνευματικών δικαιωμάτων για το νέο έτος και δ] Δημοτική Ενημερότητα περί μη οφειλής στον Δήμο του άρθρου 285 του Κ.Δ.Κ. [ ν. 3463 / 2006 ].

  Οι επιχειρηματίες που επιθυμούν να εκτελούν δημόσια ΜΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΜΕΝΟ ΡΕΠΕΡΤΟΡΙΟ από ΟΣΔ, θα πρέπει να προβλέπεται μετά την Εγκύκλιο 24347/2011 ότι δεν υποχρεούνται στο δικαιολογητικό γ] και στη θέση του προσκομίζουν τυποποιημένη υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/86 που προβλέπεται στην ίδια Εγκύκλιο. Επίσης η ισχύς Αδείας Μουσικής υπολογίζεται από την έκδοσή της για 1 έτος και σε καμία περίπτωση δεν αντιστοιχεί σε ημερολογιακό έτος. Αλλιώς, θα πρέπει να εισπράξει ο Δήμος το αντίστοιχο χρονικό μερίδιο του παραβόλου του.

  Παρατήρηση 5η:
  Άρθρο 27
  Δικαιολογητικά που χρειάζονται να προσκομιστούν στον Δήμο
  για την έκδοση της Δημοτικής – Διοικητικής άδειας μουσικής
  ή μουσικών οργάνων
  1]. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έκδοση της Δημοτικής Άδειας μουσικής με μηχανικά μέσα είναι τα εξής .
  [α] Αίτηση του υπόχρεου – ενδιαφερόμενου , είτε αυτός είναι φυσικό είτε νομικό πρόσωπο .Όπου νομικό πρόσωπο – εταιρεία θα αναγράφεται επί της αιτήσεως και ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτής με τα πλήρη στοιχεία αυτού .
  [β] Αντίγραφο της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας με την οποία λειτουργεί το κατάστημα ή της προέγκρισης στη περίπτωση που πρόκειται άμεσα να λειτουργήσει , αυτονόητο δε είναι ότι όταν υπάρχει στο Δήμο δεν χρειάζεται η προσκόμιση αυτής .
  [γ] Γραπτή Άδεια –ή γραπτή βεβαίωση δημόσιας εκτέλεσης της μουσικής , που χορηγείται από τον Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης [Ο.Σ.Δ.] των πνευματικών δημιουργών σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2121 / 93 περί προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας και μάλιστα . τόσο για το Ελληνικό, όσο και για το Ξένο μουσικό ρεπερτόριο (ΑΕΠΙ κλπ).
  [δ] Δημοτική Ενημερότητα του άρθρου 285 του ν. 3463 / 2006 ,
  [ε] Παράβολο αξίας 75 € (ΦΕΚ. Τεύχος Β 2438/28-12-2007)

  Το δικαιολογητικό [γ] είναι αυθαίρετο. Η FAIRMUSIC διανέμει ρεπερτόριο δημιουργών ανεξάρτητων από ΟΣΔ και από Ελλάδα και από εξωτερικό και ως εκ τούτου οι συνδρομητές της ουδεμία υποχρέωση έχουν να προσκομίζουν γραπτή άδεια από ΟΣΔ. Ο ν.2121/93 ορίζει άλλα από όσα δηλώνετε και σας προσκαλούμε να μας αποδείξετε ότι έχετε δίκιο. Αφού διαβάσετε καλά την Εγκύκλιο που βρίσκεται ήδη στο Δήμο σας και αναφέραμε παραπάνω.

  Παρατήρηση 6η:
  Άρθρο 17
  Χρήστες μουσικής

  2]. Οι εν λόγω λοιπόν επιχειρηματίες είναι υποχρεωμένοι να λειτουργούν σύννομα και , να εφοδιάζονται πριν την έναρξη λειτουργίας της μουσικής στο κατάστημα τους , πρώτα με την άδεια δημόσιας εκτέλεσης της μουσικής στην επιχείρηση τους από τον Ο.Σ.Δ. των πνευματικών Δικαιωμάτων των δημιουργών , άρθρων 3 , 14 και 63 παρ.2 του ν. 2121 / 93 και , στη συνέχεια και από τον Δήμο , μέσω της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας , με την Δημοτική Διοικητική Άδεια περί λειτουργίας μουσικής , σύμφωνα με το άρθρο 73 του ν. 3852 / 2010 και υπό την επιφύλαξη του άρθρου 83 του ιδίου νόμου και τις διατάξεις του Κ.Δ.Κ. [ Ν. 3463 / 2006 ] ..
  3] Η εκ του νόμου υποχρέωση των επιχειρηματιών ’’ χρηστών μουσικής ’’ να εφοδιάζονται με ‘’ Άδεια δημόσιας εκτέλεσης ‘’ των μουσικών έργων από τον Ο.Σ.Δ των πνευματικών δικαιωμάτων των δημιουργών , απορρέει από τα άρθρα 1, 3 ,14 και 63 παρ. 2 του ν. 2121 / 93 [ περί προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας ] και στη συνέχεια με την προσκόμιση αυτής στο Δήμο και με ’’ Δημοτική Διοικητική Άδεια για την λειτουργία μουσικής ’’ απορρέει , τόσο από το άρθρο 73 και 83 του ν. 3852 / 2010 και το άρθρο 75 παρ. 2 περ. 13 , 15 , 16 και 18 του ν. 3463 / 2006 ’’ Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων ’’ , όσο και από το άρθρο 63 , παρ. 2 , του ν. 2121 / 93 ’’ περί προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας ’’ που υπάρχει η ρητή υποχρέωση της προσκόμισης της πρώτης στο Δήμο , προκειμένου να εκδοθεί – χορηγηθεί στη συνέχεια στον ενδιαφερόμενο και η Δημοτική –Διοικητική άδεια μουσικής .

  Διαβάστε την Εγκύκλιο και αναθεωρήστε τα τραγικά που αναφέρετε περί υποχρέωσης προσαγωγής άδειες εκτέλεσης με γενικότητες. Τόσο η παράγραφος 2 όσο και 3 να περιλαμβάνει την εξαίρεση των μη εκπροσωπούμενων έργων από ΟΣΔ.

  Παρατήρηση 7η:
  Άρθρο 12
  Περί της εννοίας της λειτουργίας της μουσικής

  2]. Λειτουργία –χρήση – εκτέλεση μουσικής σ’ ένα κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ή σε μία επιχείρηση αρμοδιότητας του Δήμου , μπορεί να γίνεται νόμιμα μόνο με γραπτές άδειες , πρώτα του Οργανισμού Συλλογικής Διαχείρισης των Πνευματικών Δικαιωμάτων των άρθρων 54 και επόμ. του ν. 2121 / 93 [Ο.Σ.Δ.] που να επιτρέπει αυτήν και , ύστερα του Δήμου που εκδίδει και χορηγεί την Διοικητική του άδεια , περί την λειτουργίας της μουσικής στο κατάστημα ή την επιχείρηση του ενδιαφερόμενου , που αιτήθηκε αυτήν .

  Νόμιμη λειτουργία της μουσικής γίνεται όταν το κατάστημα έχει εφοδιαστεί με την διοικητική-δημοτική άδεια από τον οικείο ΟΤΑ και πληροί τους όρους της. Τα υπόλοιπα είναι εντελώς άκυρα μετά την Εγκύκλιο 2011.

  Παρατήρηση 8η:
  Άρθρο 11
  Ανάρτηση αδειών σε εμφανές σημείο του καταστήματος – επιχειρήσεως
  Τόσο η Δημοτική-Διοικητική άδεια περί λειτουργίας μουσικής , όσο και η Άδεια Δημόσιας Εκτέλεσης Μουσικής του Ο.Σ.Δ. [ πνευματικών δικαιωμάτων ] , αναρτώνται με ευθύνη του επιχειρηματία υπευθύνου αυτού , σε εμφανές σημείο του καταστήματος , και επιδεικνύονται σε κάθε έλεγχο και ζήτηση των αρμόδιων ελεγκτικών οργάνων είτε του Δήμου , είτε της Αστυνομίας [ Ελληνικής ή Δημοτικής ] .

  Η μόνη υποχρέωση που υπάρχει είναι της ανάρτησης των αδειών που εκδίδονται από τις Δημοτικές αρχές και είναι η Άδεια Ίδρυσης και Λειτουργίας (Υγειονομικού Ενδιαφέροντος) και η Διοικητική-Δημοτική Άδεια Δημόσιας Εκτέλεσης που χορηγεί επίσης ο Δήμος. Κορνίζα η άδεια από την ιδιωτική επιχείρηση του ΟΣΔ δεν προβλέπεται πουθενά -αυθαίρετα το ζητάτε. Και ούτε αποτελεί αυτή αντικείμενο ελέγχου από Δημοτική-Ελληνική Αστυνομία. Ήμαρτον.

  Παρατήρηση 9η:
  Άρθρο 9
  Τα μουσικά έργα –Ελληνικά και Ξένα – αποτελούν προστατευόμενα έργα
  Από το ν. 2121 / 1993 και την Ευρωπαϊκή και Διεθνή νομοθεσία

  Αυτό από πού το βγάλατε το συμπέρασμα; Τα ποντιακά κομμάτια είναι μη προστατευόμενα έργα. Τα κομμάτια κλασικής μουσικής είναι επίσης μη προστατευμένα έργα. Το σύνολο των έργων υπό άδειες Creative Commons όπως αυτά που αντιπροσωπεύουμε είναι επίσης μερικώς προστατευμένα έργα από τους ίδιους τους δημιουργούς τους και όχι από ΟΣΔ. Ποιοςφωστήρας εμπνεύστηκε αυτή την παράγραφο; Διαβάστε επιτέλους την Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών. Για να το καταλάβετε:ΤΟ «Μπαρμπα-Γιάννη κανατά» ποιος το έγραψε; Ποιος ανέθεσε τη διαχείρισή του και σε ποιον οργανισμό; Συνέλθετε παρακαλούμε πολύ… Η γενίκευσή σας είναι απίστευτη.

  Παρατήρηση 10η:
  Άρθρο 5
  Τρόποι και μέσα χρήσης – εκτέλεσης της μουσικής
  1].- Διευκρινίζεται επίσης ότι , δεν έχει καμία σημασία ο τρόπος , η μορφή και τα μέσα της δημόσιας χρήσης –εκτέλεσης – παρουσίασης των μουσικών έργων και της μουσικής γενικότερα προς το κοινό των εν λόγω καταστημάτων και των επιχειρήσεων αρμοδιότητας του Δήμου, είτε αυτή είναι Ελληνική , είτε αυτή είναι Ξένη , σε κάθε περίπτωση απαιτείται , πριν την έναρξη της χρήσης – εκτέλεσης της μουσικής , γραπτή άδεια , τόσο πρώτα από τον Ο.Σ.Δ. των Πνευματικών Δημιουργών , όσο και στη συνέχεια από τον Δήμο , για την την χρήση και την λειτουργία της μουσικής στους χώρους δραστηριότητας και λειτουργίας αυτών .

  Διαβάστε την Εγκύκλιο να δείτε, που δεν ισχύει το «σε κάθε περίπτωση απαιτείται» η γραπτή άδεια από τους ΟΣΔ….. Νισάφι.

  Ομάδα Διαχείρισης FAIRMUSIC
  http://www.fairmusic.gr
  Τηλ: 2118002402 (9:00 -17:00)

 5. Ο/Η konoska λέει:

  Κατα την προσωπική μου άποψη η κυρώσεις του νόμου για την παραβίαση του ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων και την υπέρβαση ωρίου εντάσεως μουσικής (Σφράγιση καταστήματος και αφαίρεση άδεια μουσικών οργάνων) καλύπτουν απόλυτα την προστασία της κοινής ησυχίας , και δεν χρειάζονται τα χρηματικά πρόστημα.
  Αρκεί να εφαρμοστεί ο νόμος και να υπάρχει επαρκείς έλεγχος από την Δημοτική αστυνομία
  Επείσης το πρόβλημα δεν βρίσκεται στο ωράριο της μουσικής άλλα στην ένταση, αν τα καταστήματα έπαιζαν με 80 db όλη την νύχτα δεν θα ενοχλούσαν κανέναν η΄με 90db μέχρι της 24.00 και μετά με 80db.

 6. Ο/Η Vassilis Triantafyllidis λέει:

  Να μπει όριο ισχύος και στάθμης σε όλα τα καταστήματα που δουλεύουν με ηχητικά.

  Αφαιρέσει άδεια από την δεύτερη παράβαση και χωρίς χρονικές αλλαγές [ όπως γινόταν μέχρι τώρα , σφραγίζανε τα μαγαζιά τον Νοέμβριο με παραβάσεις του Ιουνίου ]

  Όριο σε καταστήματα με ανοικτούς χορούς τα 80DB και όχι πέρα από το ωράριο.

  Να γίνει υποχρεωτική η ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΣ ΣΕ ΟΤΙ ΕΧΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΜΕ ΤΗΣ ΗΧΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ [ Για να σταματήσουν τα «τηλεκοντρολ» που κλείνουν τον ήχο όταν περνάει η αστυνομία μετά το ωράριο ]

 7. Ο/Η konoska λέει:

  Θα ήθελα να προσθέσω ότι ο νόμος δίνει την δυνατότητα στόν δήμο της επιβράβευσης τον καταστημάτων που δεν ενοχλούν τους περοιηκους ως εξής.
  Το ωράριο λειτουργλίας μπορεί να παραταθεί μετά από αίτηση του αιτούντος μέχρι της 2 για τούς εξωτερικούς και 3 για του εσωτερικούς,Δηλαδή μόνο αυτός που αποδεδειγμένα με μετρήσεις της υπηρεσίας(υγειονομικού )και κατόπιν επώνυμης καταγγελίας δεν ενοχλεί να έχει το δικαίωμα της παράτασης, κακώς ολοι η εσωτερικοί χώροι παράταση μέχρι της 3 μόνο όσοι δεν ενοχλούν.
  Ακόμα ο νόμος για να γνωρίζει και ο πολύς κόσμος ισχύει και για τα ξενοδοχεία που κάνουν γάμους καί παίζουν 120 DB,πχ και για τα βαρ ξενοδοχείων που ποτέ δεν κλίνουν στο ωραριο λειτουργίας καταστημάτων δηλαδή 5 το πρωί και για τα βαρ πισίνας που που παίζουν με μεγάλες εντάσεις το μεσημέρι,Ο νόμος ισχύει για ΟΛΟΥΣ (κοινής ησυχίας)
  Τα χρηματικά πρόστιμα απλώς (νομιμοπιούν) την παρανομία, σαν το όριο ταχύτητας, πληρώνεις και ξανατρέχεις (μόνο η τιμή της βενζίνης μπορεί να μας σταματήσει χα χα )

  • Ο/Η Vassilis Triantafyllidis λέει:

   Simfono me ta osa anafereis kai opos eipa parapano, kalo einai na ksekinisei o elegxos se ola ta katasthmata gia to poia exoun egkatesthmeno REMOTE CONTROL gia fimosi toy HXOU, gia poia prepei kai poso dynata prepei na paizoun kai AMESH AFERESH ADEIAS apo thn DEYTERH PARAVASH kai oxi anamonh kai opote thelei o kathe idiokthshs.

   Episis stamathma ayths ths pasarelas ton peripolikon tis 12:00 to vrady gia na kleinoun thn mousikh ta magazia, KAI ROLOGIA EXOUN [ OI IDIOKTHTES ] KAI GNORIZOUN POTE PREPEI NA KLEINEI H MOUSIKI.

   Episis mia allh mikrh leptomeria einai oti h ASTYNOMIA deinei klhseis xoris na exei prohgithei prota elegxos me ntesimpelometro, apla me oti akoune… Gia na einai dikaio
   to systhma kalo einai na yparksei mia omada me ntesimpelometra me kameres gia thn katagrafh ton paravaseon kai na min mporei kaneis na amfisvitei ean htan ontos ektos orioy h oxi.

   Opoios xoros mesa se ksenodoxeiakes monades kanei xrhsh mhxanhmaton HXOU na kleinei vash ton Eyropaikon prodiagrafon, dhladh esoterika BAR ksenodoxeion moysiki telos stis 23:00 kai pisines ktl entos ksenodoxeioy MOUSIKI telos stis 21:00.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s